Bendra informacija

GetJet Airlines
GetJet Airlines Latvia

01Sąvokos

02Sąlygų taikymas

03Bilietai

04Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos

05Rezervacija

06Specialiosios paslaugos

07Registracija į skrydį ir įlaipinimas

08Atsisakymas vežti

09Bagažas

10Tvarkarasčiai

11Elgesys orlaivyje

12Administraciniai formalumai

13Atsakomybė už žalą

14Pretenzijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

15Kitos sąlygos

16Interpretavimas

17Keleivio teisės

01Sąvokos

02Sąlygų taikymas

03Bilietai

04Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos

05Rezervacijos

06Specialiosios paslaugos

07Registracija į skrydį ir įlapinimas

08Atsisakymas vežti

09Bagažas

10Tvarkarasčiai

11Elgesys orlaivyje

12Administraciniai formalumai

13Atsakomybė už žalą

14Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

15Kitos nuostatos

16Interpretavimas

17Keleivių teisės

01Sąvokos

1.1. Šiose Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose naudojamos sąvokos suprantamos kaip apibrėžta:

Mes, Mūsų, Mes patys ir Mus reiškia UAB „GetJet Airlines“, Laisvės pr.10, Vilnius, LT-04215, Lietuva.

Jūs, Jūsų, Jūs patys ir Keleivis reiškia bet kurį asmenį, išskyrus įgulos narius, kurį vežėme arba vešime orlaiviu, įvardintą ant Bilieto ar Keleivių sąraše.

Keleivių sąrašas reiškia Kliento Mums suteiktą Keleivių sąrašą, skirtą konkrečiam skrydžiui, vykdomam remiantis Užsakomojo skrydžio sutartimi, sudaryta su Klientu, kartu su asmenų sąrašu, kurie atskirai, viešai įsigijo Bilietus konkrečiam skrydžiui.

Bilietas – tai Keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba Kklientas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio Bagažą Keleivio vežimo sutarties sąlygomis; Bagažo kvitas yra sudedamoji Bilieto dalis.

Įlaipinimo kortelė – tai dokumentas, gautas oro uoste prisiregistravus ir kuris suteikia nurodytam Keleiviui keliauti konkrečiu jame nurodytu skrydžiu.

Registracijos į skrydį terminas – tai Mūsų nurodyta laiko riba, iki kurios turite atlikti registracijos į skrydį formalumus ir gauti Įlaipinimo kortelę ir (arba) Bagažo identifikavimo kortelę.

Kelionės dokumentai reiškia pasą ar ID kortelę, kvietimą, vizą, draudimą ir kitus privalomus su kelione susijusius dokumentus.

BDAR – EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Mūsų kodas yra mūsų bendrovės dviejų raidžių GW arba trijų raidžių GJT kodas, kuris Mus identifikuoja kaip oro vežėją.

Bagažas tai Jūsų pasirinkti daiktai, kuriuos vežatės su savimi kaip Registruotąjį bagažą, Neregistruotąjį bagažą, arba asmeniniai daiktai, kuriuos pagal specialiąsias taisykles galite nemokamai pasiimti į orlaivį kartu su savo Rankiniu bagažu.

Bagažo identifikavimo kortelė – tai dokumentas, išduodamas Registruotojo bagažo identifikavimui, kurio pusė priklijuojama prie Registruoto bagažo vieneto, o kita pusė atiduodama Keleiviui.

Registruotas bagažas – Bagažas, kurį Mes saugome ir kurio gavimą patvirtina išduota Bagažo identifikavimo kortelė.

Neregistruotas bagažas ir Rankinis bagažas reiškia bet kurį kitą nei Registruotą bagažą, kurį Jūs pasiimate su savimi į orlaivį ir už kurio priežiūrą esate atsakingi viso skrydžio metu.

Draudžiami daiktai reiškia daiktus, kurie gali būti naudojami Neteisėtiems veiksmams, ar daiktus, kurie nebuvo tinkamai deklaruoti pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles, ar daiktus, kuriuos teisės aktais draudžiama vežti orlaiviuose ar Keleiviams, ar Neregistruotas bagažas, vežamas orlaivyje, kontroliuojamoje zonoje ar kartu su Registruotu bagažu.

Vežimas reiškia Keleivių ir / ar Bagažo vežimą oru, vykdomą pagal Užsakomųjų skrydžių sutartį, sudarytą tarp Mūsų, kaip vežėjo, ir Kliento. Vežimas taip pat reiškia Klientų ir / ar Bagažo vežimą oru, kuris yra vykdomas laikantis vežimo sutarties, sudarytos tiesiogiai su mumis, kaip sutartį sudarančiu vežėju, ir Keleiviu.

Užsakomojo skrydžio sutartis arba Užsakomųjų skrydžių sutartis reiškia susitarimą tarp Mūsų kaip vežėjo ir Kliento dėl nereguliaraus oro susisiekimo jame nurodytomis sąlygomis, pagal kurį Klientui suteikiamas orlaivis ar jo dalis ir Kliento Keleiviams teikiamos Vežimo paslaugos arterio sutartis).

Klientas yra sutarties šalis (frachtuotojas ar kelionių organizatorius), su kuria, kaip užsakovu mes esame sudarę Užsakomojo skrydžio sutartį.

Konvencija reiškia bet kurį iš žemiau nurodytų dokumentų ir jų priedų:

 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, vienodinimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje (toliau — Varšuvos konvencija);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagoje;
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Papildomu protokolu Nr. 1 Monrealyje (1975);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Hagoje ir Papildomu protokolu Nr. 2 Hagoje ir Monrealyje (1975);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Papildomu protokolu Nr. 4 Hagoje ir Monrealyje (1975);
 • Gvadalacharos papildoma Konvencija (1961);
 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, vienodinimo, pasirašyta 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje (Monrealio konvencija);
 • Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašytos 1963 m.;
 • Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (ICAO), pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendrąsias kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 295/91

Žala reiškia Keleivio mirtį arba kūno sužalojimą, dalinį ar visą Bagažo praradimą, įskaitant vagystę iš Bagažo, Vežimo ar kitų Mūsų paslaugų teikimo metu.

Force majeure reiškia ypatingus atvejus, kurių negalima numatyti ir išvengti bei kurių pasekmių negalima išvengti net imantis visų pagrįstų priemonių.

SST reiškia specialiąją skolinimosi teisę. Valiutos vienetas yra oficialus Tarptautinio valiutos fondo keitimo valiutos vienetas.

Sustojimas reiškia suplanuotą sustojimą Jūsų kelionės metu, tarp išvykimo ir atvykimo vietos.

Neteisėtas veiksmas reiškia neteisėtus veiksmus (veiksmas ar neveikimas) ar bandymus atlikti tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinei aviacijai, oro transportui, asmenų gyvybėms ir sveikatai bei kitų gerovei, saugomiems įstatymais. Tai taip pat reiškia veiksmus, neatsižvelgiant ar jie laikomi neteisėtais, ar teisėtais, kurie gali sukelti ar sukelia orlaiviui, orlaivyje esantiems asmenims ir turtui pavojų ar kelia grėsmę orlaivio salono tvarkai ir drausmei.

Sąlygos arba Vežimo sąlygos – tai Bendrosios keleivių ir bagažo Vežimo sąlygos ir kitos Vežimo oru sutartyje ir (arba) Biliete nurodytos sąlygos, kurias Mes taikome vykdydami Keleivio arba jo Bagažo Vežimą oru.

02Sąlygų taikymas

2.1. Bendra informacija

2.1.1. Išskyrus 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytus atvejus, šios mūsų Vežimo sąlygos taikomos tiems skrydžiams, ant kurių Bilietų nurodomas Mūsų pavadinimas arba Mūsų kodas.

2.2. Įstatymų viršenybė

2.2.1. Šios Vežimo sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančių įstatymų imperatyvias normas; jei jos įstatymų imperatyvių normų neatitinka, galioja šios įstatymų normos.

2.2.2. Jei kuri nors šių Vežimo sąlygų nuostata negalioja pagal galiojančius įstatymus, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

2.3. Sąlygų viršenybė prieš kitas taisykles

2.3.1. Šios Sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančius įstatymus; jei jos įstatymų neatitinka, galioja įstatymai.

03Bilietai

3.1. Bendra informacija

3.1.1. Mes vešime tik tą Keleivį, kurio vardas nurodytas ant Bilieto ir / ar Keleivių sąraše. Registracijos į lėktuvą metu, Jūs turite nurodyti savo tapatybę, kad galėtume identifikuoti, jog Jūs esate asmuo, nurodytas ant Bilieto ir / ar Keleivių sąraše. Jeigu turime informacijos, kad Jūs galėjote gauti Bilietą neteisėtai, pasiliekame teisę paprašyti Jūsų pateikti papildomus duomenis ar informaciją, susijusią su Bilieto gavimu.

3.1.2. Nupirkti Bilietai nėra perleidžiami. Tik asmeniui, nurodytam ant Bilieto, leidžiama keliauti su tuo Bilietu.

3.1.3. Jums nebus leidžiama keliauti, jeigu nepateiksite galiojančio Bilieto konkrečiam skrydžiui ir galiojančio tapatybės dokumento.

3.1.4. Bilietas yra vertingas dokumentas ir Jūs turėtumėte imtis reikalingų priemonių jį apsaugoti ir užtikrinti, kad jis nedingtų, nebūtų pavogtas ar nebūtų sugadintas. Ši nuostata negalioja elektroniniam Bilietui.

3.1.5. Keleivio Bilietai negalioja, jei Klientas, kuris išdavė Bilietus Keleiviui, nesilaiko Užsakomųjų skrydžių sutarties Sąlygų, pvz.: nesumokėjo skrydžio kainos, įskaitant, jei taikomi, mokesčių, rinkliavų ir pan.

3.2. Bilieto galiojimo terminas

3.2.1. Bilietas galioja tik ant Bilieto nurodytomis skrydžio datomis.

3.2.2. Bilietai išduodami Kliento yra galiojantys, jei Klientas mums sumoka už konkretų Užsakomąjį skrydį ar vietų rezervaciją ir tinkamai įvykdo visus kitus įsipareigojimus pagal pasirašytos Užsakomojo skrydžio sutarties Sąlygas.

3.3. Vežėjo pavadinimas

3.3.1. Vietoje Mūsų pavadinimo ant Bilieto, gali būti nurodytas Mūsų  kodas ar Mūsų pavadinimo santrumpa. Galite paprašyti iš Kliento informacijos apie Mus ir / ar rasti ją Mūsų svetainėje www.getjet.aero. Skrydis yra vykdomas laikantis Užsakomojo skrydžio sutarties, sudarytos tarp Mūsų kaip vežėjo ir Kliento, sąlygų.

3.3.2. Esame sudarę sutartis su kitomis oro linijomis, kurios yra žinomos kaip „code-share“ (bendro kodo) ar „užsakomųjų skrydžių sutartys“. Tai reiškia, kad kitas oro vežėjas gali vykdyti skrydį, net jei bilieto/vaučerio vežėjo langelyje mes („GetJet Airlines“ (GW)) esame nurodyti kaip vežėjas. Jei skrydis yra bendro kodo arba užsakomasis skrydis, kurį vykdo kitas oro vežėjas, jums bus pranešta apie skrydį vykdantį vežėją. Tuo atveju, jei užsakomąjį skrydį vykdo kitas vežėjas, turėtumėte susipažinti su skrydį vykdančio vežėjo taikytinomis sąlygomis, pvz. registracijos laikas, reikalavimai ir politika dėl nelydimų nepilnamečių vežimo, gyvūnų vežimo, atsisakymo vežti, veiklos pažeidimų, kompensacijos už atsisakymą vežti ir nemokamo bagažo/priėmimo ir kt.

3.3.3. Skrydžiams su mumis („GetJet Airlines,“ kodas „GW“) taikomos šios Vežimo sąlygos. Šios Vežimo sąlygos taikomos bendrojo kodo skrydžiams, kuriuose nurodomas kodas „GW“, bet kuriuos vykdo kiti vežėjai. Užsakomiesiems skrydžiams, kuriuos vykdo kiti vežėjai, taikomos faktiškai skrydį vykdančio vežėjo bendrosios vežimo sąlygos:

(i) „GetJet Airlines Latvia“ (kodas „GJ“) vykdomiems skrydžiams taikomos „GetJet Airlines Latvia“ bendrosios keleivių ir bagažo vežimo sąlygos. Peržiūrėkite „GetJet Airlines Latvia“ bendrąsias vežimo sąlygas.

(ii) „Airhub Airlines“ (kodas „RE“) vykdomiems skrydžiams taikomos Airhub Airlines bendrosios keleivių ir bagažo vežimo sąlygos. Peržiūrėkite „Airhub Airlines“ bendrąsias vežimo sąlygas.

3.3.4. Mes („GetJet Airlines“, kodas GW), „GetJet Airlines Latvia“ (kodas „GJ“) ir „Airhub Airlines“ (kodas „RE“) naudojasi tuo pačiu klientų aptarnavimo centru customer@getjet.aero ir kiekviena Keleivių pretenzija pateikiama šiam klientų aptarnavimo centrui el. paštu: customer@getjet.aero, išskyrus, kad pretenzijas keleiviai turi teisę pateikti tiesiogiai ir Klientui (kelionių organizatoriui).

3.3.5. Jei Biliete yra nurodytas oro vežėjo pavadinimas ar kodas, tas oro vežėjas yra laikomas sutartį sudariusiu oro vežėju.

04Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos

4.1. Bilietų kainos

4.1.1. Bilietų kainas Keleiviui nustato Klientas ir Bilietas galioja tik Vežimui oru iš išvykimo vietos oro uosto  į atvykimo vietos oro uostą, nebent Biliete aiškiai nurodyta kitaip. Bilietų kainos neapima Vežimo žeme tarp oro uostų bei oro uostų ir miesto terminalų paslaugos.

4.2. Mokesčiai ir rinkliavos

4.2.1.Visi mokesčiai, priedai ir (arba) rinkliavos, kurias Jums taikome arba Mes, arba Vyriausybė, arba kitos valdžios institucijos, arba oro uostų operatoriai, ir kurios patiriamos Oro vežimo metu, bus apmokami Jūsų. Mokesčiai, priedai ir rinkliavos, neįtraukti į Bilieto kainą, Biliete paprastai yra nurodomi atskirai nuo Bilieto kainos. Užsakomojo skrydžio Bilieto kaina keleiviui yra įtraukta į bendrą turisto kelionės paketo kainą. Klientas nustato Bilieto kainą bei yra atsakingas už vežimo sutarties su Keleiviu sudarymą pagal Užsakomųjų skrydžių sutarties sąlygas.

4.3. Valiuta

4.3.1. Kainos, mokesčiai, priedai ir rinkliavos yra apmokamos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus, kai kita valiuta nurodoma Mūsų arba Kliento mokėjimo metu ar prieš mokėjimą.

05Rezervacija

5.1. Rezervacijos reikalavimai

5.1.1. Mes arba Klientas atlieka skrydžių rezervacijas. Jei rezervacija atliekama Kliento, jis mums suteikia Keleivių sąrašą pagal Užsakomojo skrydžio sutartį sudarytą tarp Mūsų ir Kliento.

5.1.2. Mes arba Klientas gali paprašyti papildomo administracinio mokesčio už Bilieto išdavimą, pakeitimą ar susijusių paslaugų suteikimą.

5.1.3. Jeigu nesumokėjote už Bilietą iki Mūsų ar Kliento, ar įgalioto atstovo nurodytos datos, Mes arba Klientas turime teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją.

5.2. Vietos

5.2.1. Visuose skrydžiuose Keleiviams yra priskiriamos sėdėjimo vietos lėktuve registracijos metu nemokamai. Taip pat Keleiviai iš anksto gali užsisakyti norimą sėdimą vietą už papildomą mokestį, jei yra laisvų vietų. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, net ir po įlaipinimo į lėktuvą, iš naujo paskirti Keleivio vietą. Mes arba antžeminio aptarnavimo personalas arba orlaivio įgula turi teisę pakeisti Keleivių sėdėjimo vietas, jei tai susiję su skrydžių saugos reikalavimais ar pasikeitus orlaivio tipui ar dėl kitų nenumatytų priežasčių. Tokiu atveju, jei Keleivis buvo iš anksto sumokėjęs mokestį už vietą, jis gali susigrąžinti šį mokestį.

06Specialiosios paslaugos

6.1.Kūdikiai / vaikai / nepilnamečiai

6.1.1. Jaunesni nei 2 metų kūdikiai keliauja ant Jūsų kelių, nes kūdikio Bilietas neapima atskiros sėdimos vietos orlaivyje. Jeigu norite turėti atskirą sėdimą vietą savo kūdikiui, turite įsigyti vaiko Bilietą. Su vienu suaugusiuoju gali keliauti tik vienas kūdikis. Kūdikių skaičių riboja lėktuve esančių kūdikių saugos diržų ir kūdikių liemenių skaičius, o kitos kūdikių apsaugos įrenginių konfigūracijos, tokios kaip automobilio tipo kūdikių sėdynės, vaikiškos lovelės, pūkinės antklodės, nuimamos vežimėlių dalys ir kt., niekada negali būti naudojamos kaip kūdikių apsaugos įrenginiai kilimui ir tūpimui. Kūdikio kėdutės nėra leidžiamos įsinešti į Keleivių saloną. Jei kūdikiui grįžtamojo skrydžio dieną sueina 2 metai, tokiu atveju reikia sumokėti papildomai taikomus mokesčius ir rinkliavas už šią kelionės dalį kaip vaikui. Kaip ir bet kuris kitas Keleivis, keliaujantis kūdikis turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį ir kitus kelionės dokumentus.

6.1.2. 2-11 metų vaikus turi lydėti ne jaunesni kaip 16 metų suaugę asmenys. Vaikams neleidžiama vaikščioti po orlaivį vieniems ir liesti pagrindines duris ar avarinius išėjimus. Jei keliauja 2-11 metų vaikų grupė, tokią grupę lydinčiųjų suaugusių asmenų skaičius negali būti mažesnis nei 10% keliaujančių vaikų skaičiaus. Suaugęs asmuo gali prižiūrėti vaikų grupę, jei skrydžio metu jis nėra atsakingas už kūdikį. Kaip ir bet kuris kitas Keleivis, keliaujantis vaikas turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį ir kitus kelionės dokumentus.

6.2 Nepilnamečių vaikų palyda

6.2.1. Nelydimų vaikų Vežimo paslauga teikiama 5 metų ir vyresniems vaikams, jei tai leidžia vaiko gyvenamojoje šalyje galiojantys teisės aktai. 5–11 metų vaikams ši paslauga privaloma, 12-16 metų vaikams – pagal tėvų arba globėjų pageidavimą. Ši paslauga padeda užtikrinti, kad Mes, kaip vežėjas, rūpinsimės vaiku nuo registracijos į skrydį  pradžios iki tol, kol pasiekusį kelionės tikslą vaiką pasitiks jo / jos tėvai ar globėjai. Atvykę į oro uostą, vienas iš tėvų ar globėjas privalo žinoti tėvo arba globėjo, kuris pasitiks Keleivį atvykimo vietoje, vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. Šią informaciją būtina pateikti oro uoste registracijos skrydžiui metu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tėvai ar globėjai turi pasilikti oro uoste iki tol, kol lėktuvas išskrenda. Į galutinį kelionės tikslą tėvai ar globėjai privalo atvykti skrydžio atvykimo metu.

Palydos paslauga yra mokama. Norint užsisakyti šią paslaugą, Keleivis turi padaryti tai iš anksto ir gauti patvirtinimą, kadangi priimamų nelydimų vaikų skaičius lėktuve yra ribotas.

Vaikai iki 5 metų be lydinčio asmens į skrydį nepriimami.

6.3. Keleiviai, turintys specialiųjų poreikių

6.3.1. Neįgalaus asmens ar kito asmens, kuriam reikalinga ar gali būti reikalinga pagalba, Vežimo priėmimas reikalauja išankstinių susitarimų su Klientu prieš įsigyjant Bilietą. Klientas ar jo įgaliota kelionių agentūra, prieš parduodama Bilietą tokiam asmeniui, turi gauti „GetJet Airlines“ patvirtinimą dėl tokios paslaugos. Jūsų prašymu, Klientas suteiks visą informaciją apie Mūsų ir mūsų partnerių reikalavimus ir teikiamas paslaugas.

6.4. Besilaukiančios mamos

6.4.1. Dėl nėščių moterų saugumo ir patogumo skrendant nustatyti tokie reikalavimai skrendančiajai:

Savaitės Apribojimai
0-27 savaičių nėštumas Leidimas neprašomas
32 -35 savaičių vienavaisis nėštumas / 28 – 32 savaitės daugiavaisis nėštumas Prašoma medicininė pažyma
nuo 36 savaičių vienavaisis nėštumas / 33 savaitės daugiavaisis nėštumas Keliauti neleidžiama

Medicininė pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei 2 savaitės iki numatyto skrydžio. Medicininėje pažymoje turi būti ši informacija:

 • gydytojo arba akušerio parašas;
 • pažyma išduota ant klinikos / ligoninės blanko
 • nurodyta, ar nėštumas yra vienavaisis ar daugiavaisis
 • nurodytas nėštumo savaičių skaičius ir numatoma gimimo data,
 • nurodyta, kad Keleivis gali skristi,
 • būti lengvai suprantamas ir parašytas anglų arba lietuvių

Po 28-osios nėštumo savaitės Keleivis prisiima visą atsakomybę už bet kokias pasekmes skrydžio metu.

Moterims pirmąsias 7 dienas po gimdymo kelionės oru yra draudžiamos.

Besilaukiančios mamos, kurios negali pateikti nėštumo paso / medicininės pažymos / nėštumo pažymos, patvirtinančios jų nėštumo savaites, saugumo sumetimais gali būti atsisakoma vežti be jokių kompensacijų, jei oro linijų atstovui kyla abejonių, ar Keleivė gali atlaikyti skrydį nereikalaujant ypatingos priežiūros.

6.5. Antsvorį turintys Keleiviai.

Antsvorį turintis Keleivis gali užsakyti papildomą vietą. Papildomos sėdimos vietos gali būti užsakomos kartu su suaugusiojo Bilietu.

07Registracija į skrydį ir įlaipinimas

7.1. Registracijos į skrydį terminas skiriasi kiekviename oro uoste, dėl to rekomenduojame Jums pasitikrinti registracijos į skrydį terminus ir jų laikytis. Registracija į skrydį baigiasi likus 40 minutėms iki numatyto išvykimo. Įlaipinimo vartai užsidaro 15 minučių prieš numatytą išvykimo laiką. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei susiplanuosite ir turėsite pakankamai laiko registracijai į skrydį ir kitoms išvykimo procedūroms atlikti. Mes pasiliekame teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir atsisakyti Jus vežti be jokių kompensacijų, jei Jūs nesilaikysite nurodytų registracijos į skrydį terminų. Jūs būsite laikomi užregistruotu į skrydį, kai Jums bus išduota Įlaipinimo kortelė.

7.2. Mes galime atšaukti Jūsų vietos rezervaciją, jei Jūs nebūsite prie įlaipinimo vartų laiku. Uždarius įlaipinimo vartus, įlaipinimas į orlaivį yra neįmanomas.

7.3. Mes neatsakome už bet kokią Jūsų patirtą Žalą ar išlaidas patirtas dėl šio punkto nuostatų nesilaikymo.

08Atsisakymas vežti

8.1. Mes galime nevykdyti Jūsų ar Jūsų Bagažo Vežimo sutarties, jei Jums raštu esame pranešę, dėl netinkamo elgesio lėktuve ar dėl bet kurios kitos priežasties, nurodytos tarptautiniuose ar nacionaliniuose įstatymuose, įskaitant neteisėtą Bilietų įsigijimą. Bet kuriuo metu po tokio pranešimo datos Jūsų nevešime savo skrydžiais. Jei gavote pranešimą apie Mūsų atsisakymą vežti Jus  Mūsų skrydžiuose, Jūs neturite teisės keliauti Mūsų skrydžiais. Jei pranešime nurodytu atsisakymo laikotarpiu bandysite keliauti Mūsų skrydžiais, mes atsisakysime Jus vežti be Jūsų sutikimo ir pinigai už Bilietą nebus grąžinti.

8.2  Mes taip pat galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą, jei susidaro viena ar kelios iš toliau nurodytų aplinkybių arba jei pagrįstai galime manyti, kad jos gali susidaryti:

8.2.1 Toks veiksmas būtinas siekiant laikytis galiojančių taikytinos teisės normų;

8.2.2 Jūsų arba Jūsų Bagažo Vežimas gali kelti pavojų arba pakenkti kitų Keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai, arba patogumui  ar kelti grėsmę Mūsų ar Mūsų Keleivių turtui;

8.2.3 Jūsų protinė, emocinė ar fizinė būsena arba požiūris, elgesys arba manieros, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, kelia pavojų Jums, Keleiviams, įgulai arba turtui, gali sukelti diskomfortą ar užkirsti kelią įgulos nariams atlikti jų pareigas;

8.2.4 Jūs netinkamai elgėtės ankstesniame skrydyje ir / ar buvote sulaikytas dėl aviacijos saugumo pažeidimo ir turime pagrindo manyti, kad vėl galite taip elgtis;

8.2.5 Jūs atsisakėte praeiti saugumo patikrą arJūs atsisakėte, kad Jūsų daiktai būtų patikrinti, arba Jūs tokių patikrinimų išvengėte, arba Jūs vežate draudžiamus daiktus;

8.2.6 Jūs nesumokėjote taikomos Bilieto kainos, priedų, mokesčių ar rinkliavų;

8.2.7 Jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą Keleivį, oro uoste dirbantį agentą ar įgulos narį arba Jūs nesilaikėte teisėtų reikalavimų, susijusių, pavyzdžiui, su Mūsų antžeminių paslaugų agentų ir įgulos narių sauga ir saugumu;

8.2.8 Registracijos, įlaipinimo ir / ar skrydžio metu kėlėte pavojų kitiems Keleiviams, oro uosto darbuotojams ir įgulos nariams;

8.2.9 Jūs neturite galiojančių kelionės dokumentų, vizų arba jų nepateikėte, kai buvote prašomi, Jūs siekiate įvažiuoti į šalį, pro kurią vykstate tranzitu, arba į kurią įvažiuoti neturite galiojančių dokumentų, sunaikinote savo kelionės dokumentus skrydžio metu arba atsisakėte pateikti savo kelionės dokumentus lėktuvo įgulai, kai Jūsų paprašė, ar jei Mes turime pagrįstų priežasčių manyti, kad Jūs nebūsite įleisti į atvykimo šalį ar bet kokią kitą šalį, per kurią Jūs galite keliauti;

8.2.10 Jūs negalite įrodyti, kad esate Biliete ir/ar Keleivių sąraše įvardytas asmuo;

8.2.11 Jūs nepaisėte Mūsų saugos ir saugumo instrukcijų;

8.2.12 Jūs rūkėte arba bandėte rūkyti ankstesniame Mūsų skrydyje;

8.2.13 Pateikėte Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai ar Bilietą, kuris buvo praneštas kaip dingęs ar pavogtas, ar Bilietą, kuris yra suklastotas ar sugadintas ir yra neįmanoma nustatyti reikiamų duomenų, ar Bilietą, kuris nebuvo išduotas ar pakeistas Kliento.

Jei Mes remdamiesi savo pagrįsta nuožiūra pagal šį 8.2. punktą atsisakėme Jus vežti pirmiau išvardytų aplinkybių pagrindu arba pašalinome Jus maršrute, galime atšaukti nepanaudotą Jūsų Bilieto dalį ir neturėsite teisės į tolesnį Vežimą. Mes nebūsime atsakingi už pasekmes ir atsiradusius nuostolius arba Žalą, galimai atsiradusius dėl tokio atsisakymo vežti.

8.3. Atsisakymas vežti, kai yra pagrindo manyti, kad Keleivis įsigijo Bilietą neteisėtai. Jei už Bilietą sumokėjote elektroniniu būdu banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, Mes turime teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir / ar atsisakyti Jus vežti, jei:

8.3.1. Mes įtariame, kad Bilietas buvo įsigytas neteisėtai panaudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir registracijos metu arba išankstinio prašymo metu, t. y. prieš skrydį į kurį įsigijote Bilietą, Jūs atsisakote ar negalite nurodyti banko kortelės turėtojo asmens duomenų (vardo, pavardės, gyvenamosios vietos), Bilieto kainos ir kitų aplinkybių, susijusių su Bilieto įsigijimu;

8.3.2. Bilietas buvo įsigytas naudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir Jūs nurodėte banko kortelės turėtojo asmeninius duomenis (vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta), Bilieto kainą ir kitas aplinkybes, susijusias su Bilieto įsigijimu, tačiau atsisakote pasirašyti įsipareigojimą dėl Bilieto (-ų) kainos kompensacijos ar kitų iš to kilusių praradimų, jei paaiškėtų, kad Bilietas įsigytas neteisėtai, naudojantis banko kortele, priklausančia kitam asmeniui;

8.3.3. Žinoma, kad Bilietas įsigytas neteisėtai pasinaudojus kitam asmeniui priklausančia banko kortele, t. y. kortelės turėtojas ar kortelę panaudotą Bilieto pirkimui išdavęs bankas pranešė, kad kortelė buvo panaudota be savininko žinios ar kitais neteisėtais būdais.

Įspėjimas: jei Bilietas (-ai) buvo įsigyti neteisėtai naudojant banko kortelę, priklausančia kitam asmeniui, Mes visada pranešime apie tai atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Mes neatsakome už bet kokius praradimus, jei, kaip numatyta įstatymuose, registracijos metu Jūs sulaikomas teisėsaugos institucijų. Bet koks praradimas, atsiradęs dėl Jūsų Neteisėtų veiksmų, bus išreikalaujamas iš Jūsų pagal galiojančius įstatymus.

8.4. Speciali pagalba

8.4.1. Nelydimų vaikų, nėščių moterų, asmenų su negalia ar kitų asmenų, kuriems reikalinga speciali pagalba, Vežimo priėmimui reikalingi išankstiniai susitarimai su Mumis. Keleiviai, kurie nepranešė apie bet kokius specialius jų reikalavimus Bilieto išdavimo metu ar kurie nebuvo iš anksto patvirtinti Mūsų, gali būti nepriimti į skrydį dėl specialių reikalavimų. Jūsų prašymu, Mes ir / ar Mūsų Klientas suteiks visą informaciją apie Mūsų reikalavimus ir Mūsų teikiamas paslaugas. Mes neatsakome už dėl to  atsiradusius nuostolius arba Žalą, tariamai atsiradusią dėl tokio atsisakymo vežti.

09Bagažas

9.1. Bendroji informacija

9.1.1. Bagažas priimtas Vežimui turi atitikti Bagažo dydžio ir svorio apribojimus. Skrydžių metu Bagažas gabenamas orlaivio salone ir krovinių skyriuje. Rankiniame bagaže, įsinešamame į saloną, turėtų būti daiktai, reikalingi Jums skrydžio metu, o didesni lagaminai ir kiti daiktai gabenami kaip Registruotasis bagažas orlaivio krovinių skyriuje. Specialiajam Bagažui – įvairiai sporto įrangai, muzikos instrumentams, naminiams gyvūnams, vaikiškoms automobilinėms saugos kėdutėms, vaikiškiems vežimėliams ir kt. – taikomos specialios taisyklės ir atskiri mokesčiai.

Bagažo tipas Maksimalus svoris ir Vienetas Pastabos
Matmenys
20 kg*, 1 vienetas Vieno bagažo (lagamino)
Registruotasis bagažas didžiausia matmenų svoris neturi viršyti 32 kg.
suma 158 cm (aukštis Tolerancija – 0 kg
+ ilgis + plotis)
Papildomas registruotasis 10 kg, 1 vienetas Nemokamai papildomai
bagažas keleiviams su leidžiamas 1 sulankstomas
didžiausia matmenų
kūdikiu (iki 2 metų amžiaus vežimėlis arba
suma 158 cm (aukštis
automobilinė saugos
be atskiros rezervuojamos
+ ilgis + plotis)
vietos) kėdutė (supakuota
transportuoti tinkamoje
pakuotėje)
Rankinis bagažas 5 kg, 1 vienetas Be nemokamo rankinio
didžiausi matmenys bagažo, keleiviai gali
55 x 40 x 20 cm vežtis nedidelę kuprinę
/rankinę / kompiuterio
dėklą, neviršijantį 30 x
40 x 10 cm dydžio, arba
apsiaustą, antklodę,
skaitinius skrydžio
metu, kūdikio maisto
skrydžio metu,
skėtį, lazdą, ramentų
porą ir sulankstomą
vežimėlį neįgaliems
keleiviams, vieną maišelį
su neapmuitintomis
prekėmis (duty
free)
* Išimtys:
 • 15 kg kelionėms į Tenerifę (TFS), Dubajų (DWC), Fuerteventūrą (FUE), Madeirą (FNC).
 • 18 kg kelionėms į Bergamą (BGY), Zalcburgą (SZG), Lioną (LYS), Klagenfurtą (KLU), Veroną (VRN). Į bendrą Bagažo svorį įeina slidžių ar snieglenčių batai, kurie gali būti supakuoti į atskirai Registruojamą bagažą. Slidinėjimo įrangos komplektų skaičius ribojamas, todėl būtina iš anksto suderinti su kelionių agentū

9.2. Neregistruotas bagažas (Rankinis bagažas)

9.2.1. Kiekvienam Keleiviui (išskyrus kūdikius) leidžiama į orlaivio saloną neštis po 1 Rankinio bagažo vienetą, neviršijantį 5 kg. Rankinio bagažo matmenys neturi viršyti 55 x 40 x 20 cm. Be Rankinio bagažo, Keleiviai gali vežtis nedidelę kuprinę /rankinę/ kompiuterio dėklą, neviršijantį 30 x 40 x 10 cm dydžio, arba apsiaustą, antklodę, skaitinius skrydžio metu, kūdikio maistą skrydžio metu, skėtį, lazdą, ramentų porą ir sulankstomą vežimėlį neįgaliems Keleiviams, vieną maišelį su neapmuitintomis prekėmis (duty free).

9.2.2. Jeigu išmatavus Rankinį bagažą prie įlaipinimo vartų aukščiau išvardyti reikalavimai yra viršijami, šis Bagažas perkeliamas į orlaivio krovinių skyrių ir Keleivis apmokestinamas.

9.3. Registruotas bagažas

9.3.1. Keleiviams leidžiama registruoti tam tikrą kiekį nemokamo Bagažo, nurodytą punkte 9.1.1. Bagažas, kuris viršija šią normą (pagal svorį, dydį, vienetų skaičių), vadinamas Bagažo viršsvoriu ir yra apmokestinamas specialiais Mūsų patvirtintais mokesčiais. Registruotą bagažą Keleivis turi priduoti skrydžio registracijos metu, kur patikrinama Keleivio tapatybė, išduodama Bagažo identifikavimo kortelė. Tik tinkamai uždaryti, užsegti ir užrakinti lagaminai ar kitos Bagažo dalys priimamos Vežimui. Registruotas bagažas įkraunamas į orlaivio krovinių skyrių ir vežamas tuo pačiu orlaiviu kaip ir Keleivis.

9.3.2. Kai pateiksite Bagažą, kurį norite užregistruoti, Mes arba mūsų įgaliotas agentas išduosime Bagažo identifikavimo kortelę kiekvienam Jūsų Registruotojo bagažo vienetui.

9.3.3. Ant Registruotojo bagažo turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė ar kita asmens tapatybės informacija.

9.4. Perteklinis Bagažas ar neatitinkantis dydžio limitų

9.4.1 Keleiviams leidžiama registruoti tam tikrą kiekį nemokamo Bagažo. Bagažas, kuris viršija šią normą (pagal svorį, dydį, vienetų skaičių), vadinamas Bagažo viršsvoriu ir yra apmokestinamas.

9.4.2. Jei Jūsų Bagažo svoris viršija nustatytą Bagažo svorio ar vienetų reikalavimą, Mes turime teisę atsisakyti gabenti tokį Bagažą arba galime jį (ar jo dalį) priimti, jei sumokėsite Bagažo viršsvorio mokestį. Jeigu Bagažų vienetų skaičius viršijamas, Bagažas bus apmokestintas už kiekvieną papildomą jo kilogramą.

9.4.3. Bagažo viršsvorio mokesčiai:

Visiems skrydžiams, išskyrus skrydžius į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą:

Bagažo tipas Mokestis*
Viršsvoris* 6 Eur už kiekvieną
papildomą kilogramą
(papildomas bagažo vienetas
apmokestinamas už kiekvieną
kilogramą)
PETC (gyvūnas narve)* 40 Eur
už kiekvieną vienetą
Specialusis bagažas ir sporto įranga 60Eur už kiekvieną specialiojo
(slidinėjimo bagažo vienetą
įranga ir snieglentės, vandens slidės), ne
ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė nei
15 kg.
Šaudymo iš lanko, žvejybos, golfo
įranga, dviračiai – ne ilgesni nei
270 cm ir ne sunkesni nei 20 kg.
Burlenčių, jėgos aitvarų, nardymo įranga
– ne ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė
nei 32 kg*.
Paplūdimio skėčiai, šiaurietiškojo
ėjimo lazdos – vienas supakuotas
paplūdimio skėtis / supakuota pora
šiaurietiškojo ėjimo lazdų.
Vaikiškas vežimėlis vaikui daugiau nei 2 25 Eur už vieną vienetą
metų amžiaus, automobilinė saugos
kėdutė*

Ratuotas sportinis inventorius

 

Įkainiai skrydžiams į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą:

Bagažo tipas Mokestis*
Viršsvoris* 22 Eur už kiekvieną
papildomą kilogramą
Specialusis bagažas ir sporto įranga* 87 Eur už
(slidinėjimo kiekvieną specialiojo bagažo vienetą
įranga ir snieglentės, vandens slidės), ne
ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė nei
15 kg.
Šaudymo iš lanko, žvejybos, golfo
įranga, dviračiai – ne ilgesni nei
270 cm ir ne sunkesni nei 20 kg.
Burlenčių, jėgos aitvarų, nardymo įranga
– ne ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė
nei 32 kg*.
Paplūdimio skėčiai, šiaurietiškojo
ėjimo lazdos – vienas supakuotas
paplūdimio skėtis / supakuota pora
šiaurietiškojo ėjimo lazdų.*
Vaikiškas vežimėlis vaikui daugiau nei 2 35 Eur už vieną vienetą
metų amžiaus, automobilinė saugos
kėdutė*

Ratuotas sportinis inventories*

 

* Mokesčiai taikomi skrydžiui į vieną pusę.

 

Dėl detalesnės informacijos apie perteklinio Bagažo mokesčius kreipkitės papildomai į Klientą ar Mus.

 

9.4.4. Mokesčiai už perteklinį Bagažą pagal Mūsų nustatytus tarifus bus surenkami oro uoste registracijos į skrydį metu. Jei Keleivis iš anksto sumokėjo už perteklinį Bagažą kelionių agentūroje, bet faktinis patikrinto Bagažo svoris viršija limitą už kurį Keleivis sumokėjo, registracijos į skrydį metu teks sumokėti papildomai skirtumą. Už specialųjį Bagažą daugumai skrydžių galima iš anksto susimokėti kelionių agentūroje, perkant kelionę. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo kelionių agentūrą.

9.4.5. Jei Jūsų Bagažas neatitinka Mūsų dydžio apribojimų, Mes turime teisę (neprisiimdami jokios atsakomybės) atsisakyti vežti tokį Bagažą.

 

9.5. Draudžiami gabenti daiktai

9.5.1 Šių daiktų negalima gabenti Rankiniame bagaže:

 1. Šaunamųjų ir nešaunamųjų ginklų bei amunicijos: jokių ginklų, potencialiai galinčių iššauti, ar kitų daiktų, kurie galėtų suž
 2. Apsvaiginimo ar elektrošoko prietaisų: prietaisų, kurie skirti apsvaiginti ar sutrikdyti gebėjimą judė
 3. Daiktų aštriais kraštais ar galais, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 4. Darbo įrankių, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 5. Neaštrių daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 6. Skysčių, esančių didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose. Skysčiu laikoma želė, pastos, losjonai, kieti skystų substancijų mišiniai ir hermetiškai sandarių pakuočių turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų želė, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir panašūs produktai.
 7. Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui.
 8. Taip pat visi daiktai, kuriuos draudžiama gabenti Registruotajame bagaže (pagal taikytiną IATA ir ICAO reglamentavimą).

9.5.2. Šių daiktų negalima gabenti Registruotajame bagaže:

 1. Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui, įskaitant, bet neapsiribojant, šaunamuosius ginklus ir amuniciją, nebent jie atitinka reikalavimus, išdėstytus taikytiname IATA ir IACO reglamentavime, sprogdinamųjų užtaisų, detonatorių ir degiklių, minų ir kitokių sprogstamųjų karinių prietaisų, fejerverkų ir kitokios pirotechnikos, dūmadėžių ir dūminių užtaisų, dinamito, sprogmenų miltelių ar plastiko.
 2. Daiktų, kurių gabenimą draudžia išvykimo ar atvykimo š
 3. Daiktų, kurie yra netinkami gabenti konkrečiu orlaiviu dėl savo dydžio, svorio ar kitokių savybių, kurios galėtų kelti pavojų
 4. Kitų daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaivio, juo skrendančių žmonių ar gabenamo turto saugumui ir kurie yra apibrėžti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Techninėse saugaus pavojingų krovinių Vežimo oro transportu instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų krovinių taisyklėse, Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010 ir Mūsų taisyklėse, su kuriomis galite susipažinti Mūsų interneto svetainė
 5. Šaunamieji ginklai ir amunicija gali būti gabenami tik Registruotajame bagaž Šaunamieji ginklai privalo būti neužtaisyti (amunicija negali būti užtaisyta šaunamajame ginkle ir turi būti gabenama atskirai nuo šaunamojo ginklo), su saugikliu ir tinkamai supakuoti (tam skirtoje pakuotėje). Šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimas reguliuojamas ICAO ir IATA reglamentųapibrėžtas taisykles ir atitinkamus įstatymus. Orlaiviu gabenami šaunamieji ginklai privalo būti deklaruoti Keleivius registruojančioms civilinės aviacijos bendrovėms.
 6. Leidimo gabenti ginklus išdavimas priklauso nuo išankstinio sutarimo su kelionių agentūra prieš įsigyjant skrydžio Bilietą. Kelionių agentūra, prieš parduodama Bilietą tokiam Keleiviui, privalo gauti Mūsų patvirtinimą, kad tokia paslauga gali būti suteikta. Jūsų pageidavimu kelionių agentūra suteiks Jums visą informaciją apie Mūsų reikalavimus ir teikiamas paslaugas.
 7. Tokie ginklai kaip antikvariniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai gali būti priimti į Registruotąjį bagažą, jei nepažeidžia saugumo reikalavimų ir yra tinkamai supakuoti. Tokius daiktus draudžiama pasiimti į orlaivio saloną.
 8. Registruotajame bagaže neturi būti trapių ir gendančių daiktų, taip pat ypatingos vertės daiktų: pinigų, raktų, vaistų, medicinos dokumentų, saulės akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitos vertingos elektroninės ar techninės įrangos bei jų reikmenų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, elektroninės įrangos baterijų, papuošalų, brangiųjų metalų, brangakmenių ir pusiau brangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertybių, vertingų meno kūrinių, verslo dokumentų, pasų ir kitų tapatybės dokumentų ar mėginių.
 9. Aviacijos saugumo pareigūnai gali neįleisti Keleivio, kuris gabena įtartiną daiktą ar atsisako tokį daiktą gabenti Registruotuoju bagažu, į riboto patekimo patalpą ar / ir į orlaivio saloną.

9.5.3. Jei, nepaisant draudimo, bet koks daiktas, nurodytas punktuose 9.5.1, 9.5.2 yra Jūsų Bagaže, Mes neatsakome už Jūsų patirtus praradimus ar Žalą tokiems daiktams.

9.5.4. Galiojantys įstatymai gali taikyti kitus apribojimus Registruojamam ar Neregistruojamam bagažui.

9.6. Teisė atsisakyti vežti Bagažą

9.6.1. Mes atsisakysime vežti draudžiamus daiktus, nurodytus punkte 9.5, kaip Bagažą.

9.6.2. Mes galime atsisakyti vežti daiktus, netinkamus Vežimui dėl dydžio, formos, svorio, turinio ar kitų savybių, kaip Bagažą, kurie gali paveikti skrydžio saugumą, sklandų įgulos darbą ar Keleivių patogumą.

9.6.3. Mes galime atsisakyti vežti Bagažą, jei jis nėra tinkamai ir saugiai supakuotas.

9.7. Apieškos teisė

9.7.1. Saugos ir saugumo sumetimais galime paprašyti Jūsų leisti apieškoti, nuskenuoti ir ištirti rentgenu Jūsų Bagažą. Jeigu Jūsų nėra, Bagažas gali būti apieškotas Jums nedalyvaujant, siekiant nustatyti, ar Jūsų Bagaže yra kokių nors punkte 9.5 nurodytų draudžiamų daiktų.

9.7.2. Jeigu nenorite vykdyti tokio prašymo, galime atsisakyti vežti Jus ir Jūsų Bagažą. Jeigu apieška ar skenavimas padaro Jums Žalos arba rentgeno tyrimas ar skenavimas padaro Žalos Jūsų Bagažui, Mes neatsakome už tokią Žalą, nebent ji atsirado dėl Mūsų kaltės ar didelio neatsargumo.

9.8. Registruoto bagažo paėmimas ir pristatymas

9.8.1. Pagal 9.3.2. ir 9.3.3. punktą privalote pasiimti savo Registruotąjį bagažą iškart, kai tik jis pateikiamas atvykimo vietoje. Jeigu Bagažo neatsiimsite per pagrįstą laiką, galime taikyti jam laikymo mokestį. Jeigu Jūsų Registruotasis bagažas neatsiimamas per du (2) mėnesius nuo pateikimo laiko, galime jį išmesti be jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu.

9.8.2. Pasiimti Registruotąjį bagažą turi teisę tik Bagažo identifikacijos kortelės turėtojas.

9.8.3. Jeigu pretenduojantis į Registruotąjį bagažą asmuo negali pateikti Bagažo identifikavimo kortelės ir (arba) ja identifikuoti Bagažo, šiam asmeniui Bagažą pristatysime tik su sąlyga, kad jis ar ji Mums priimtinu būdu įrodys savo teisę į Bagažą.

9.9 Gyvūnai kabinoje – Mūsų skrydžiuose leidžiama gyvūnus transportuoti orlaivio salone, jei atitinka pateiktus reikalavimus:

9.9.1. PETC (gyvūnas kabinoje) – gyvūnas (tik šuo arba katė) narve/krepšyje, kurio maksimalus dydis 50 x 40 x 20 cm, o bendras gyvūno ir narvo/krepšio svoris yra ne didesnis kaip 8 kg. Informuojame, kad narvas/krepšys privalo būti visiškai uždaromas ir viso skrydžio metu gyvūnas turi būti uždarytas jo viduje. Narvas/krepšys turi būti laikomas po sėdyne priešais Jus. Gyvūno narvas/krepšys privalo būti specialiai skirtas transportuoti, t. y.:

 • privalo būti visiškai uždaromas, kad gyvūnas negalėtų lengvai pabėgti; ir gerai vėdinamas;
 • narvas/krepšys privalo turėti skysčiams nepralaidų dugną;
 • narve/krepšyje privalo būti pakankamai vietos, kad gyvūnas galėtų stovėti natūralioje pozicijoje, apsisukti ir atsigulti;
 • nuo gyvūno negali sklisti joks kvapas;

9.9.2. Keleiviai, gabenantys gyvūnus, privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių, be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis.

9.9.3. Į vieną skrydį priimama ne daugiau kaip 3 PETC narvai/krepšiai su gyvūnais.

9.9.4. Besilaukiantys ar jaunesni nei 8 savaičių gyvūnai į orlaivio saloną nepriimami.

9.9.5. PETC negabenami į Dubajų (DWC), Tenerifę (TFS), Fuerteventūrą (FUE) ir Madeirą (FNC).

9.9.6. Šuniui vedliui, padedančiam sutrikusios regos ar klausos Keleiviui, bei tarnybiniams šunims keliaujant orlaivio salone jokių svorio apribojimų netaikoma – būtina išankstinė Mūsų autorizacij.

9.9.7. Keleiviams, vežantiems su savimi gyvūnus, taikomi sėdėjimo vietos pasirinkimo apribojimai. Keleivių su PETC ir šunimis vedliais niekada negalima sodinti: prie avarinių išėjimų; pirmoje eilėje; šalia VIP Keleivių, šalia riboto judrumo Keleivių.

9.9.8. Narvas/krepšys gali būti laikomas tik ant grindų.

9.9.9. PETC taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos apie gyvūnų gabenimą kreipkitės į savo kelionių agentūrą ir/ar Klientą.

Pastaba: vežant Gyvūnus tarp šalių, sujungtų skrydžiais, visos pasekmės, atsiradusios dėl kiekvienos šalies įstatymų ir taisyklių / reglamentų, susijusių su gyvūno Vežimu, yra Keleivio atsakomybė.

9.10. Specialus Bagažas

9.10.1. Sporto įrangą, vaikų vežimėlius, neįgaliųjų vežimėlius ir kitą specialųjį Bagažą Mes vežame tik tuo atveju, jeigu Jūs laikotės atitinkamų Bagažo Vežimo normų, kuriose nustatyti maksimalaus dydžio, svorio, vienetų skaičiaus ir kiti apribojimai.

9.10.2. Norint gabenti specialią įrangą, apie tai Mus būtina informuoti iš anksto. Reikia pateikti informaciją apie matmenis ir gauti Mūsų patvirtinimą tokio Bagažo vežimui.

9.10.3. Specialusis Bagažas yra visa sporto įranga ir nestandartinis Bagažas, neatitinkantis numatytų matmenų (visų kraštinių suma viršija 158 cm).

9.10.4. Specialusis Bagažas vežamas tik už papildomą užmokestį pagal jo vienetus ir įkainius, nurodytus 9.4.3. punkte.

9.10.5. Mes galime atsisakyti vežti specialųjį Bagažą, jei:

 • apie planuojamą vežti specialųjį Bagažą Mums nebuvo pranešta iš anksto ir nebuvo gautas patvirtinimas dėl jo gabenimo;
 • tai yra daiktai, netinkami vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, trapūs muzikos instrumentai);
 • specialusis Bagažas nėra tinkamai supakuotas.

9.10.6. Mes nepriimame vežti šios sporto įrangos:

 • baidarių, kanojų ir irklų;
 • skraidyklių;
 • iečių;
 • šuolių karčių;

9.11. Ginklai Bagažo skyriuje

9.10.1 Ginklų priėmimo Vežimui reikalingas išankstinis Mūsų patvirtinimas prieš nusiperkant Bilietą.

10Tvarkarasčiai

10.1. Prieš rezervaciją Klientas praneš Jums apie planuojamą Užsakomojo skrydžio laiką atitinkamą dieną, ir šis laikas bus nurodytas Biliete. Jūsų Biliete ar kitur Skrydžių tvarkaraštyje nurodytas skrydžio laikas gali būti pakeistas nuo jo paskelbimo datos iki datos, kada jis turi faktiškai įvykti; skrydis gali būti atidėtas arba atšauktas. Klientas informuos Jus apie bet kokius tokius pakeitimus naudodamas Jūsų nurodytus kontaktinius duomenis. Jeigu kelionės užsakymo/Bilieto pirkimo metu pateikėte tikslius kontaktinius duomenis, Klientas ar Mes pranešime Jums apie Užsakomojo skrydžio laiko pakeitimus, atidėtą arba atšauktą skrydį.

10.2. Jeigu pakeičiamas Jūsų pasirinktas skrydis, kurio užsakymo patvirtinimą Jūs turite, ir esate įsigiję Bilietą į šį skrydį, arba jeigu neleidžiama įlipti į orlaivį, Mes elgiamės pagal taikytiną Reglamentą (EB) Nr. 261/2004. Informacijos apie Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 galite rasti ww.getjet.aero (Lietuvių kalba).

10.3 Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad skrydžio laikas nebūtų pakeistas, skrydis atidėtas arba atšauktas. Todėl tokiais atvejais, imdamiesi reikalingų veiksmų, Mes turime teisę užbaigti skrydį Jūsų pasirinkta kryptimi kitu orlaiviu ir (arba) patikėti skrydžio vykdymą kitam Vežėjui, jeigu manome, kad tai padės išvengti skrydžio laiko pakeitimų ir skrydžio atidėjimo arba atšaukimo ir (arba) skrydžio atidėjimo laikas bus sutrumpintas.

11Elgesys orlaivyje

11.1. Jeigu, Mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys orlaivyje kelia grėsmę orlaiviui ar bet kuriam asmeniui bei turtui orlaivyje arba Jūs trukdote įgulai atlikti jos pareigas, arba nesilaikote įgulos instrukcijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimais, arba Jūsų elgesys sukelia nepatogumų ar Žalos kitiems Keleiviams, turtui ar įgulai, Mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, Mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime atsisakyti Jus vežti bet kuriuo vykdomo skrydžio metu arba būsimuose skrydžiuose, ir Jums gali būti iškelta byla dėl padarytos Žalos atlyginimo arba Jūs galite būti patraukti atsakomybėn dėl nusižengimų/nusikaltimų, padarytų orlaivyje.

11.2. Saugumo sumetimais Mes galime uždrausti arba apriboti elektroninių prietaisų naudojimą orlaivyje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius, elektroninius žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisus, radijo bangomis valdomus žaislus ir portatyvines radijo ryšio priemones. Klausos aparatus ir širdies stimuliatorius naudoti leidžiama. Saugumo sumetimais važiuojant žeme, kylant ir leidžiantis arba bet kuriuo kitu metu, kai kapitonas nurodo, nešiojamuosius kompiuterius ir didesnius nešiojamuosius elektroninius įrenginius privaloma padėti į saugią vietą. Visais skrydžio etapais galima naudoti mažus nešiojamuosius įrenginius, jei juose aktyvinamas skrydžio režimas. Bet kokį įrenginį, kuris siunčia arba priima ryšio bangas ir kuris neturi skrydžio režimo, skrydžio metu būtina laikyti išjungtą.

11.3. Jeigu dėl Jūsų elgesio, kuris yra draudžiamas šiame 11 punkte, Mes pagrįstai nusprendžiame nukreipti orlaivį tam, kad Jus išlaipintumėme, Jūs privalote sumokėti pagrįstas išlaidas atsiradusias dėl šio nukreipimo.

12Administraciniai formalumai

12.1. Bendra informacija

12.1.1. Jūs esate atsakingi už visų būtinų Kelionės dokumentų bei vizų gavimą, taip pat už šalių, iš kurių, į kurias ir per kurias skrendate, įstatymų, taisyklių, nutarimų ir kelionės reikalavimų laikymąsi.

12.1.2. Mes neatsakome už pasekmes, atsiradusias dėl tokių dokumentų ar vizų negavimo arba tokių įstatymų, taisyklių, nutarimų, reikalavimų, būtinų Sąlygų, normų ar instrukcijų nesilaikymo.

12.2. Kelionės dokumentai

12.2.1. Prieš kelionę privalote pateikti Mums, Mūsų darbuotojams, agentams ar atstovams visus atvykimo, išvykimo, sveikatos ir kitus dokumentus, kurių reikalauja atitinkamų šalių įstatymai, taisyklės, nutarimai, reikalavimai. Mes turime teisę daryti ir saugoti šių dokumentų ir informacijos juose kopijas. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vežti Keleivį, kuris nesilaiko taikomų įstatymų, taisyklių, nutarimų ar reikalavimų, susijusių su atvykimu į šalį, ar jei kyla įtarimas, kad Keleivio Kelionės dokumentai nėra tvarkingi, ar jei Keleivis neleidžia Mums daryti dokumentų kopijų ar bet kokiu kitu būdu neleidžia išsaugoti susijusiuose dokumentuose prieinamų duomenų. Vaiko gimimo pažyma (pažymėjimas) nėra tinkamas dokumentas keliauti į užsienį.

12.3. Atsisakymas leisti atvykti

12.3.1. Jei atsisakoma Jums leisti atvykti į bet kokią šalį dėl imigravimo nepriimtinumo, turėsite sumokėti visas baudas, kurias Mums skirs atitinkama valstybė arba imigracijos institucija, ir kainą už Jūsų Vežimą iš tos šalies į Jūsų pradinį punktą arba kitur. Mes Jums negrąžinsime pinigų už bet kokį skrydį, kuriuo negalėjote pasinaudoti dėl atsisakymo Jums leisti atvykti.

12.4. Keleivis atsakingas už baudas, sulaikymo išlaidas ir kt.

12.4.1. Jei Mūsų prašoma sumokėti bet kokią baudą ar nuobaudą arba Mes patiriame bet kokias išlaidas dėl to, kad nesilaikėte atitinkamų šalių įstatymų, taisyklių, direktyvų, instrukcijų, reikalavimų ir / ar kitų kelionės reikalavimų, ar jei Jūs negalėjote pateikti reikalaujamų dokumentų, bus reikalaujama grąžinti Mūsų bet kokią sumokėtą sumą arba patirtas išlaidas.

12.5. Muitinės patikra

12.5.1. Pareikalavus, Jūs privalote dalyvauti muitinės, kitos valdžios institucijos arba oro uosto vadovybės vykdomame Jūsų Bagažo patikrinime. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ar Žalą, kurią lėmė toks patikrinimas arba šio reikalavimo nepaisymas.

12.6. Saugumo patikrinimas

12.6.1.Privalote leisti bet kokius Jūsų asmens ar Bagažo saugos patikrinimus, jei Keleivių ir Bagažo apsaugos patikrinimas nurodo svarbią prevencijos priemonę, siekiančią užtikrinti aviacijos saugumą, kuri taikoma visiems Keleiviams ir Bagažui bei suteikia teisę patekti į orlaivio vidų.

12.6.2. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ir Žalą, kurią lėmė Mūsų atsisakymas Jus vežti dėl to, kad tikime / turime pagrindo tikėti, kad Jūsų Vežimas pažeis atitinkamos išvykimo / atvykimo / tranzito šalies įstatymus, reikalavimus, įsakymus, instrukcijas ar bet kokius kitus galiojančius įstatymus.

12.6.3. Mes nesame atsakingi, jei dėl saugumo patikrinimo ar Jūsų sulaikymo Jūs praleisite skrydį. Šiuo atveju, Bilieto kaina, kurią sumokėjote už skrydį, nebus grąžinama.

13Atsakomybė už žalą

13.1. Bendra informacija

13.1.1. Jeigu šiose Sąlygose nenumatyta kitaip, čia minimam Vežimui (net ir tais atvejais, kai Vežimas nėra tarptautinis Vežimas) taikomi šie teisės aktai, reglamentuojantys Vežėjo atsakomybės taisykles ir atsakomybės ribojimus:

 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais Vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d.
 • Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio Vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d. (Monrealio konvencija)
 • 1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 ((su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 889/2002) dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju;
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91;
 • 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru;
 • ir kt.

13.1.2. Be to, taikomos šios nuostatos:

13.1.2.1.Jeigu Mes įrodysime, kad nuostolius sukėlė arba prie jų prisidėjo Jūsų arba kito asmens, kurio teises Jūs prisiėmėte, aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas, Mūsų atsakomybė Jums visiškai arba iš dalies panaikinama tokia apimtimi, kokius nuostolius sukėlė minėtas aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas.

13.1.2.2.Neprisiimame atsakomybės už nuostolius, Jūsų sukeltus arba atsiradusius dėl Jūsų Bagažo, išskyrus už nuostolius atsiradusius dėl Mūsų kaltės arba Mūsų didelio neatsargumo. Jūs atsakote už nuostolius kitiems asmenims arba jų turtui (įskaitant Mus ir Mūsų turtą), kuriuos sukėlėte Jūs arba Jūsų Bagažas.

13.1.2.3.Mes atsakome tik už tuos nuostolius ir kitą Žalą, kurie patirti Vežimo metu Mūsų vykdomame skrydyje.

13.1.2.4.Mes neatsakome už jokius nuostolius arba kitą Žalą, kurią Jūs patyrėte Mums laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų procedūrų, arba Jums jų nesilaikant.

13.1.2.5.Tam, kad įrodytumėte patirtas išlaidas ir (arba) Žalos dydį, Mums pareikalavus, Jūs privalote per nurodytą terminą pateikti Mūsų reikalaujamus dokumentus, įskaitant Jūsų išlaidas patvirtinančius dokumentus, jeigu reikalaujama jas atlyginti (pavyzdžiui, pirkimo čekius, pagal kuriuos Jūs įsigijote prekes, kuriuose nurodyta data, duomenys apie pirkinį ir pirkimo kaina). Kitu atveju Mūsų atsakomybė gali apsiriboti įrodytų patirtų nuostolių apimtimi ir visada 13.1.1 punkte nurodytų konvencijų  numatytų atsakomybės ribų apimtimi.

13.1.2.6.Bet kokiu atveju Mes neatsakome už prarastą pelną, netiesioginius nuostolius arba nuostolius, kilusius dėl pasekmių.

13.1.2.7.Šios taisyklės, atsakomybės ribos ir išimtys galioja Mūsų darbuotojams, įgulai ir Įgaliotajam atstovui tokia pačia apimti, kaip ir Mums. Bendra iš Mūsų arba minėtų asmenų gauta suma negali viršyti maksimalios Mūsų atsakomybės pagal šias Taisykles arba teisės aktus, išvardytus 13.1.1. punkte, ribos.

13.1.2.8. Jokios šio Sąlygos nepanaikina Mūsų atsakomybės, numatytos 13.1.1. punkte arba kituose teisės aktuose, įskaitant bet kokias išimtis ar apribojimus, jeigu aiškiai nurodyta kitaip.

13.2. Atsakomybė už Bagažą

13.2.1. Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų skrydžiu ar yra sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami kreipkitės į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių neišvykus iš oro uosto. Jei Bagažas vėluoja/neatvyko, arba jei bagažas buvo sugadintas, oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Property Irregulation Form) ir įduos Jums. Raštišką pretenziją dėl Registruotojo bagažo sugadinimo reikia pateikti Mums iš karto po to, kai užregistravote sugadinimą, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo bagažo gavimo. Raštišką pretenziją dėl registruotojo bagažo vėlavimo reikia pateikti Mums per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo bagažo gavimo. Kartu su pretenzija turite pateikti šiuos dokumentus: oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojo užpildytą formą apie bagažo vėlavimą/neatvykimą ar sugadintą bagažą (PIR, privaloma), įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo identifikavimo kortelę (privaloma), ir patirtą žalą įrodančius dokumentus, t. y. daiktų, įsigytų dėl bagažo vėlavimo, pirkimo kvitus, dokumentus, įrodančius prarastų daiktų vertę. Jei dokumentas dėl bagažo vėlavimo/neatvykimo ar sugadinimo nebuvo užpildytas ar užpildytas netinkamai, jei keleivis nepateikia bagažo identifikavimo kortelės, įrodančios turėtojo teisę į bagažą, Mes turime teisę pretenzijos nepriimti. Pretenzija turi būti pateikta raštu pirmiau nurodytais terminais. Jei pretenzija negaunama nustatytu terminu, Mes jos nenagrinėjame.

13.2.2. Tai atvejais kai Jūsų Bagažas, įskaitant asmeninius daiktus, yra ne Registruotasis, Mes atsakome už Žalą, kuri įvyko dėl įrodytos Mūsų, Mūsų darbuotojų arba įgulos kaltės. Mes neatsakome už bet kokiam daiktui, kurio negalima vežti, arba Bagažui, priimtam su ribotos atsakomybės lipduku, arba daiktui, kuriam taikomos specialiosios Sąlygos, ir apie kurį nebuvome informuoti prieš užsakymą arba dėl kurio nebuvo gautas Mūsų raštiškas patvirtinimas, sukeltą Žalą, nuostolius, jo sunaikinimą arba vėlavimą. Mes neatsakome už Žalą, sukeltą Neregistruotajam bagažui, išskyrus atvejus, kai ji padaryta dėl Mūsų kaltės arba didelio neatsargumo.

13.2.3. Mes neatsakome už jokius nuostolius, patirtus tuo atveju, jeigu palikote sau arba kitam asmeniui priklausančius asmeninius daiktus, už kuriuos esate atsakingi, lėktuve, oro uoste arba kitoje vietoje.

13.2.4 Registruotojo bagažo sugadinimo, praradimo ar vėlavimo atveju Mūsų atsakomybė yra ribota suma – 1288 SST, numatyta 13.1.1. punkte nurodytuose teisės aktuose. Vertinant kompensacijos už Bagažą sumą, yra atsižvelgiama į jo nusidėvėjimą.

13.2.5 Mes neatsakome už Žalą bet kokiems daiktams, kurie yra uždrausti vežti Registruotame Bagaže pagal 9.5.1. ir 9.5.2 punktuos, įskaitant už dūžtančius ir lengvai sugadinamus daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perkrautą Bagažą, kosmetinius pažeidimus, tokius kaip įpjovimus, subraižymus, įlenkimus ar dėmes atsiradusias nuo nešiojimo, ar vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, receptiniai vaistai, medicininiai dokumentai, žiūronai / saulės akiniai, fotoaparatai, video kameros ar kiti vertingi elektroniniai ar techniniai prietaisai ir jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, papuošalai, brangieji metalai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvarčiai instrumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ar tapybos kūriniai, verslo dokumentai, pasai ar kiti tapatybės dokumentai ar kopijos.

13.2.6. Mes neatsakome už Bagažo kosmetinius ar paviršinius pažeidimus, atsiradusius dėl susidėvėjimo ar įplyšimų kelionės metu.

13.2.7. Jeigu Jūsų netenkina Mūsų atsakomybės ribos, nustatytos 13.1.1 punkte nurodytuose teisės aktuose bei 13.2 punkte, Registruotojo bagažo praradimo arba sugadinimo atveju (įskaitant Bagaže vežamų daiktų praradimą), arba jeigu Jūs vežate ypač vertingus daiktus, patariame Jums apdrausti savo Registruotąjį bagažą prieš skrydį.

13.2.8. Registruotojo bagažo vėlavimo arba praradimo atveju privalote su Mumis bendradarbiauti ieškant Bagažo arba organizuojant jo pristatymą, įskaitant, bet neapsiribojant, išsamios informacijos apie Bagažo turinį pateikimu ir tikslaus pristatymo adreso nurodymu. Jeigu su Mumis nebendradarbiaujate, turime teisę į tai atsižvelgti, nustatydami Jums mokėtinos kompensacijos dydį.

13.2.9. Mes neatsakome už žalą, padarytą dėl vėlavimo, jei mums arba mūsų tarnautojams ir agentams nebuvo įmanoma imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti.

13.3. Atsakomybė už Keleivio mirtį arba sužalojimą įvykus nelaimingam atsitikimui

13.3.1. Už Keleivio mirtį, sužalojimą ir bet kokį kitą kūno sužeidimą Mūsų atsakomybei netaikomi jokie finansiniai apribojimai. Mūsų atsakomybė pagal Monrealio konvenciją yra iki 128 821 SST, nebent galime įrodyti, kad žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas. Jei pretenzija viršija šią ribą, Mes nuo jos galime būti atleisti, jei galime įrodyti, kad Mes ir Mūsų agentai ėmėsi visų būtinų priemonių Žalai išvengti arba kad Mums ar jiems buvo neįmanoma tokių priemonių imtis.

13.3.2. Mes pasiliekame teisę į gynybą, susijusią su tokiais ieškiniais pagal Konvenciją ar bet kokius kitus taikomus tarptautinius ar nacionalinius teisės aktus, taip pat visas teisių gynimo teises prieš bet kurį kitą asmenį, atsakingą už žalos atsiradimą.

13.3.3. Mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatyta fizinio asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, išmokėsime tokius išankstinius mokėjimus, kokie gali būti reikalingi neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms tenkinti, proporcingai įvertinus patirtus sunkumus. Išankstinio mokėjimo vykdymas nereiškia atsakomybės pripažinimo ir gali būti išskaičiuotas iš bet kokio vėlesnio mokėjimo. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas, jei Mes sugebame įrodyti, kad:

 • Žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas;
 • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo dėl aplaidumo lėmė Žalą arba prisidėjo prie jos padarymo;
 • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo neturėjo teisės į kompensaciją;

13.3.4. Prašome atkreipti dėmesį, kad Mes neatsakome už jokias ligas, sužalojimus, fizinę ar psichinę negalią arba mirtį, arba už tokios būklės pablogėjimą, jeigu tai lemia Jūsų amžius arba psichinė ar fizinė būklė.

13.4. Pagal Monrealio konvenciją už vėlavimą Keleivio vežimo atveju mes atsakome už žalą, išskyrus atvejus, kai mes ėmėsi visų pagrįstų priemonių žalai išvengti arba tokių priemonių buvo neįmanoma imtis, ir visada ne daugiau nei numatytos atsakomybės ribose (5 346 SST).

13.5. Aukšiau nurodytos mūsų atsakomybės nuostatos yra Monrealio konvencijos pagrindu.

14Pretenzijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

14.1. Pranešimas apie pretenzijas:

14.1.1. Jei Bagažo identifikavimo kortelės turėtojas priima Registruotą bagažą ir pristatymo metu, neišėjęs iš atvykimo oro uosto, nepateikia skundo, tai yra prima facie įrodymas, kad jis buvo pristatytas geros būklės ir pagal Vežimo sutartį.

14.1.2. Jei norite pateikti pretenziją arba ieškinį dėl Registruoto bagažo pažeidimo, skundą raštu turite pateikti kuo skubiau. Registruoto bagažo pažeidimo atveju pretenziją raštu turite pateikti ne vėliau kaip per septynias (7) dienas, o Registruoto bagažo vėlavimo atveju – ne vėliau kaip per dvidešimt vieną (21) dieną, ir abiem atvejais skundą turite pateikti nuo tos datos, kurią Bagažas buvo Jums perduotas. Visi pranešimai turi būti pateikiami raštu.

14.2 Reglamentas (EB) Nr. 261/2004:

14.2.1. Keleiviai pretenzijas Reglamento Nr. 261/2004 pagrindu turi pateikti tiesiogiai Mums ar Klientui ir, prieš kreipiantis į trečiąsias šalis, kad šios reikalautų kompensacijos Keleivio vardu, palaukti galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį, kol tiesiogiai bus atsakyta Keleiviui. Pretenzijas galima pateikti čia arbe elektroniniu paštu customer@getjet.aero.

14.2.2. Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, jei kompensacijos reikalaujantis Keleivis nepateikė tiesiogiai prašymo Mums ir nelaukė atsakymo tiek laiko, kiek numatyta 14.2.1 punkte.

14.2.3. Punktai 14.2.1 ir 14.2.2 nebus taikomi Keleiviams, kurie nėra pajėgūs pateikti prašymus patys. Negalinčių pateikti prašymą Keleivių oficialūs atstovai gali pateikti prašymą Keleivio vardu, kartu pateikiant notaro patvirtintą atstovui išduotą Keleivio įgaliojimą bei globėją ar atstovą identifikuojančio dokumento kopiją, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis (CK 2.138 straipsnis).

14.2.4. Keleivis gali pateikti prašymą Mums kitų tame pačiame užsakyme nurodytų Keleivių vardu. Mes galime paprašyti įrodyti, kad Keleivis turi kitų to paties užsakymo Keleivių sutikimą pateikti prašymą jų vardu.

14.2.5. Visais atvejais, išskyrus numatytus punktuose 14.2.3 ir 14.2.4, Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, nebent būtų pridėti tinkami dokumentai, aiškiai rodantys, kad Keleivis įgaliojo trečiąją šalį veikti jo vardu.

14.2.6. Laikantis Mūsų taisyklių, mokėjimai arba jų grąžinimas bus atliekami tik į Keleivio banko sąskaitą. Mes galime paprašyti įrodyti, kad banko sąskaitos savininkas yra pats Keleivis.

14.3 Ieškinio senatis

14.3.1. Bet kokia teisė į Žalos atlyginimą pagal Konvenciją prarandama, jei ieškinys nepareiškiamas per dvejus metus nuo atvykimo į paskirties vietą datos arba numatytos atvykimo datos, arba nuo tos dienos, kurią Vežimas buvo sustabdytas. Senaties terminų skaičiavimo būdas nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.

14.3.2. Terminas pareikšti ieškinius dėl Žalos atlyginimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.

15Kitos sąlygos

15.1. Kitos nuostatos

15.1.1. Tam tikrais atvejais Jūsų ir Jūsų Bagažo Vežimui gali būti taikomi ir kiti Mums galiojantys teisės aktai ir taisyklės, priimtos saugumo, punktualumo ir Keleivių patogumo tikslais. Tokie teisės aktai ir taisyklės be kita ko taikomi ir Riboto judrumo Keleivių Vežimui, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo apribojimams, tam tikrų pavojingų prekių transportavimui, alkoholio ir tabako produktų vartojimui lėktuve.

15.1.2. Su šiomis Sąlygomis Jūs galite susipažinti internete www.getjet.aero, o esant Jūsų prašymui, šios Sąlygos taip pat gali būti pateiktos Mūsų arba Kliento.

15.1.3. Tik Mes galime keisti Mūsų Vežimo sąlygas raštu. Galioja paskutinis paskelbtas Vežimo sąlygų pakeitimas.

15.1.4. Vežimo sąlygos ir iš to kilę ginčai sprendžiami laikantis Lietuvos įstatymų, tarptautinių sutarčių, nebent nacionalinio įstatymo taikymas yra privalomas.

15.2. Privatumo politika

15.2.1. Privatumo politika taikoma asmeninei informacijai apie Jus, kurią Mes renkame, naudojame ir kitaip apdorojame laikantis BDAR.

15.2.2. Pagal BDAR nuostatose nustatytą taikymo sritį, Keleivis privalo pateikti Mums savo asmens duomenis, būtinus skrydžio užsakymui, Bilieto išdavimui, Vežimo susitarimui vykdyti, gauti išmokas galimų skundų pateikimo procedūrų tvarkymui, atitikti migracijos ir kitus reikalavimus. Norėdami tinkamai tvarkyti Jūsų kelionių užsakymus, Mes privalome dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis su antžeminio aptarnavimo įmonėmis, oro uostų operatoriais ir kitomis įmonėmis, kurios aptarnauja Mūsų skrydžius, siekiant užtikrinti sutartas Jūsų kelionės Sąlygas. Jei paprašysite Mūsų nuskraidinti Jus į vietą už Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės ribų, Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su partneriu, veikiančiu atitinkamoje kelionės tikslo šalyje, kaip nurodyta Jūsų Biliete. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra standartinė procedūra visoms oro linijų bendrovėms ir neatskiriama sėkmingo kelionių užsakymo ir (arba) rezervavimo proceso dalis. Mes reguliariai teikiame informaciją apie Keleivio vardo įrašą atitinkamoms valstybės institucijoms ir (arba) kitiems užsienio gavėjams (įskaitant, pvz., Institucijas, kurios jas naudoja teroristinių ar kitų tarptautinių nusikaltimų prevencijai ir kovai su jais), kitiems vežėjams ir kitiems subjektams, siekiant įvykdyti Vežimo sutartį. Mūsų partneriai visada privalo tinkamai apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir tvarkyti ją vadovaudamiesi Mūsų tarpusavio susitarime nurodytomis Sąlygomis.

Su privatumo politika galite susipažinti www.getjet.aero

16Interpretavimas

16.1 Vežimo sąlygų punktų pavadinimai pateikiami tik patogumui, jie nėra skirti naudoti tekstui interpretuoti.

16.2. Jei yra skirtumų tarp lietuviško ir angliško šių Vežimo sąlygų teksto versijų, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba.

17Keleivio teisės

17.1. Darome viską, kas įmanoma, kad Jūsų skrydis vyktų pagal planą. Tačiau, jei Jus buvo atsisakyta vežti, Jūsų skrydis buvo atšauktas arba atidėtas ilgam laikui, turite teisę prašyti kompensacijos ir pagalbos, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame Keleivių teises nurodytais atvejais.

Kviečiame susipažinti su Keleivių teisėmis.

Šios Sąlygos paskelbtos ir įsigalioja 2024 m. gegužės 10 d.

01Sąvokos

1.1. Šiose Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose naudojamos sąvokos suprantamos kaip apibrėžta:

Mes, Mūsų, Mes patys ir Mus reiškia SIA „GetJet Airlines Latvia”, adresas: Dzirnieku 16, Marupes district, Marupe, LV-2167 Latvija.

Jūs, Jūsų, Jūs patys ir Keleivis reiškia bet kurį asmenį, išskyrus įgulos narius, kurį vežėme arba vešime orlaiviu, įvardintą ant Bilieto ar Keleivių sąraše.

Keleivių sąrašas reiškia Kliento Mums suteiktą Keleivių sąrašą, skirtą konkrečiam skrydžiui, vykdomam remiantis Užsakomojo skrydžio sutartimi, sudaryta su Klientu, kartu su asmenų sąrašu, kurie atskirai, viešai įsigijo Bilietus konkrečiam skrydžiui.

Bilietas – tai Keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba Kklientas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio Bagažą Keleivio vežimo sutarties sąlygomis; Bagažo kvitas yra sudedamoji Bilieto dalis.

Įlaipinimo kortelė – tai dokumentas, gautas oro uoste prisiregistravus ir kuris suteikia nurodytam Keleiviui keliauti konkrečiu jame nurodytu skrydžiu.

Registracijos į skrydį terminas – tai Mūsų nurodyta laiko riba, iki kurios turite atlikti registracijos į skrydį formalumus ir gauti Įlaipinimo kortelę ir (arba) Bagažo identifikavimo kortelę.

Kelionės dokumentai reiškia pasą ar ID kortelę, kvietimą, vizą, draudimą ir kitus privalomus su kelione susijusius dokumentus.

BDAR – EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Mūsų kodas yra mūsų bendrovės dviejų raidžių GJ arba trijų raidžių DML kodas, kuris Mus identifikuoja kaip oro vežėją.

Bagažas tai Jūsų pasirinkti daiktai, kuriuos vežatės su savimi kaip Registruotąjį bagažą, Neregistruotąjį bagažą, arba asmeniniai daiktai, kuriuos pagal specialiąsias taisykles galite nemokamai pasiimti į orlaivį kartu su savo Rankiniu bagažu.

Bagažo identifikavimo kortelė – tai dokumentas, išduodamas Registruotojo bagažo identifikavimui, kurio pusė priklijuojama prie Registruoto bagažo vieneto, o kita pusė atiduodama Keleiviui.

Registruotas bagažas – Bagažas, kurį Mes saugome ir kurio gavimą patvirtina išduota Bagažo identifikavimo kortelė.

Neregistruotas bagažas ir Rankinis bagažas reiškia bet kurį kitą nei Registruotą bagažą, kurį Jūs pasiimate su savimi į orlaivį ir už kurio priežiūrą esate atsakingi viso skrydžio metu.

Draudžiami daiktai reiškia daiktus, kurie gali būti naudojami Neteisėtiems veiksmams, ar daiktus, kurie nebuvo tinkamai deklaruoti pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles, ar daiktus, kuriuos teisės aktais draudžiama vežti orlaiviuose ar Keleiviams, ar Neregistruotas bagažas, vežamas orlaivyje, kontroliuojamoje zonoje ar kartu su Registruotu bagažu.

Vežimas reiškia Keleivių ir / ar Bagažo vežimą oru, vykdomą pagal Užsakomųjų skrydžių sutartį, sudarytą tarp Mūsų, kaip vežėjo, ir Kliento. Vežimas taip pat reiškia Klientų ir / ar Bagažo vežimą oru, kuris yra vykdomas laikantis vežimo sutarties, sudarytos tiesiogiai su mumis, kaip sutartį sudarančiu vežėju, ir Keleiviu.

Užsakomojo skrydžio sutartis arba Užsakomųjų skrydžių sutartis reiškia susitarimą tarp Mūsų kaip vežėjo ir Kliento dėl nereguliaraus oro susisiekimo jame nurodytomis sąlygomis, pagal kurį Klientui suteikiamas orlaivis ar jo dalis ir Kliento Keleiviams teikiamos Vežimo paslaugos arterio sutartis).

Klientas yra sutarties šalis (frachtuotojas ar kelionių organizatorius), su kuria, kaip užsakovu mes esame sudarę Užsakomojo skrydžio sutartį.

Konvencija reiškia bet kurį iš žemiau nurodytų dokumentų ir jų priedų:

 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, vienodinimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje (toliau — Varšuvos konvencija);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagoje;
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Papildomu protokolu Nr. 1 Monrealyje (1975);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Hagoje ir Papildomu protokolu Nr. 2 Hagoje ir Monrealyje (1975);
 • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Papildomu protokolu Nr. 4 Hagoje ir Monrealyje (1975);
 • Gvadalacharos papildoma Konvencija (1961);
 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, vienodinimo, pasirašyta 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje (Monrealio konvencija);
 • Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašytos 1963 m.;
 • Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (ICAO), pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendrąsias kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 295/91

Žala reiškia Keleivio mirtį arba kūno sužalojimą, dalinį ar visą Bagažo praradimą, įskaitant vagystę iš Bagažo, Vežimo ar kitų Mūsų paslaugų teikimo metu.

Force majeure reiškia ypatingus atvejus, kurių negalima numatyti ir išvengti bei kurių pasekmių negalima išvengti net imantis visų pagrįstų priemonių.

SST reiškia specialiąją skolinimosi teisę. Valiutos vienetas yra oficialus Tarptautinio valiutos fondo keitimo valiutos vienetas.

Sustojimas reiškia suplanuotą sustojimą Jūsų kelionės metu, tarp išvykimo ir atvykimo vietos.

Neteisėtas veiksmas reiškia neteisėtus veiksmus (veiksmas ar neveikimas) ar bandymus atlikti tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinei aviacijai, oro transportui, asmenų gyvybėms ir sveikatai bei kitų gerovei, saugomiems įstatymais. Tai taip pat reiškia veiksmus, neatsižvelgiant ar jie laikomi neteisėtais, ar teisėtais, kurie gali sukelti ar sukelia orlaiviui, orlaivyje esantiems asmenims ir turtui pavojų ar kelia grėsmę orlaivio salono tvarkai ir drausmei.

Sąlygos arba Vežimo sąlygos – tai Bendrosios keleivių ir bagažo Vežimo sąlygos ir kitos Vežimo oru sutartyje ir (arba) Biliete nurodytos sąlygos, kurias Mes taikome vykdydami Keleivio arba jo Bagažo Vežimą oru.

02Sąlygų taikymas

2.1. Bendra informacija

2.1.1. Išskyrus 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytus atvejus, šios mūsų Vežimo sąlygos taikomos tiems skrydžiams, ant kurių Bilietų nurodomas Mūsų pavadinimas arba Mūsų kodas.

2.2. Įstatymų viršenybė

2.2.1. Šios Vežimo sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančių įstatymų imperatyvias normas; jei jos įstatymų imperatyvių normų neatitinka, galioja šios įstatymų normos.

2.2.2. Jei kuri nors šių Vežimo sąlygų nuostata negalioja pagal galiojančius įstatymus, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

2.3. Sąlygų viršenybė prieš kitas taisykles

2.3.1. Šios Sąlygos galioja tiek, kiek jos atitinka galiojančius įstatymus; jei jos įstatymų neatitinka, galioja įstatymai.

03Bilietai

3.1. Bendra informacija

3.1.1. Mes vešime tik tą Keleivį, kurio vardas nurodytas ant Bilieto ir / ar Keleivių sąraše. Registracijos į lėktuvą metu, Jūs turite nurodyti savo tapatybę, kad galėtume identifikuoti, jog Jūs esate asmuo, nurodytas ant Bilieto ir / ar Keleivių sąraše. Jeigu turime informacijos, kad Jūs galėjote gauti Bilietą neteisėtai, pasiliekame teisę paprašyti Jūsų pateikti papildomus duomenis ar informaciją, susijusią su Bilieto gavimu.

3.1.2. Nupirkti Bilietai nėra perleidžiami. Tik asmeniui, nurodytam ant Bilieto, leidžiama keliauti su tuo Bilietu.

3.1.3. Jums nebus leidžiama keliauti, jeigu nepateiksite galiojančio Bilieto konkrečiam skrydžiui ir galiojančio tapatybės dokumento.

3.1.4. Bilietas yra vertingas dokumentas ir Jūs turėtumėte imtis reikalingų priemonių jį apsaugoti ir užtikrinti, kad jis nedingtų, nebūtų pavogtas ar nebūtų sugadintas. Ši nuostata negalioja elektroniniam Bilietui.

3.1.5. Keleivio Bilietai negalioja, jei Klientas, kuris išdavė Bilietus Keleiviui, nesilaiko Užsakomųjų skrydžių sutarties Sąlygų, pvz.: nesumokėjo skrydžio kainos, įskaitant, jei taikomi, mokesčių, rinkliavų ir pan.

3.2. Bilieto galiojimo terminas

3.2.1. Bilietas galioja tik ant Bilieto nurodytomis skrydžio datomis.

3.2.2. Bilietai išduodami Kliento yra galiojantys, jei Klientas mums sumoka už konkretų Užsakomąjį skrydį ar vietų rezervaciją ir tinkamai įvykdo visus kitus įsipareigojimus pagal pasirašytos Užsakomojo skrydžio sutarties Sąlygas.

3.3. Vežėjo pavadinimas

3.3.1. Vietoje Mūsų pavadinimo ant Bilieto, gali būti nurodytas Mūsų  kodas ar Mūsų pavadinimo santrumpa. Galite paprašyti iš Kliento informacijos apie Mus ir / ar rasti ją Mūsų svetainėje www.getjet.aero. Skrydis yra vykdomas laikantis Užsakomojo skrydžio sutarties, sudarytos tarp Mūsų kaip vežėjo ir Kliento, sąlygų.

3.3.2. Esame sudarę sutartis su kitomis oro linijomis, kurios yra žinomos kaip „code-share“ (bendro kodo) ar „užsakomųjų skrydžių sutartys“(čarterio sutartys). Tai reiškia, kad kitas oro vežėjas gali vykdyti bendro kodo skrydį, net jei bilieto/vaučerio vežėjo langelyje mes („GetJet Airlines Latvia“ (GJ)) esame nurodyti kaip vežėjas arba mes galima vykdyti skrydį kaip kito vežėjo subkontraktorius pagal čarterio sutartį. Jei skrydis yra bendro kodo arba užsakomasis skrydis, kurį vykdo kitas oro vežėjas, jums bus pranešta apie skrydį vykdantį vežėją. Tuo atveju, jei užsakomąjį skrydį vykdo kitas vežėjas, turėtumėte susipažinti su skrydį vykdančio vežėjo taikytinomis sąlygomis, pvz. registracijos laikas, reikalavimai ir politika dėl nelydimų nepilnamečių vežimo, gyvūnų vežimo, atsisakymo vežti, veiklos pažeidimų, kompensacijos už atsisakymą vežti ir nemokamo bagažo/priėmimo ir kt.

3.3.3. Skrydžiams su mumis („GetJet Airlines Latvia,“ kodas „GJ“) taikomos šios Vežimo sąlygos. Šios Vežimo sąlygos taikomos bendrojo kodo skrydžiams, kuriuose nurodomas GetJet Airlines Latvia kodas „GJ“, bet kuriuos vykdo kiti vežėjai. Užsakomiesiems skrydžiams, kuriuos vykdo kiti vežėjai, taikomos faktiškai skrydį vykdančio vežėjo bendrosios vežimo sąlygos:

(i) UAB „GetJet Airlines“ (kodas „GW“) vykdomiems skrydžiams taikomos „GetJet Airlines“ bendrosios keleivių ir bagažo vežimo sąlygos. Peržiūrėkite „GetJet Airlines“ bendrąsias vežimo sąlygas.

(ii) „Airhub Airlines“ (kodas „RE“) vykdomiems skrydžiams taikomos Airhub Airlines bendrosios keleivių ir bagažo vežimo sąlygos. Peržiūrėkite „Airhub Airlines“ bendrąsias vežimo sąlygas.

3.3.4. Mes („GetJet Airlines Latvia“, kodas GJ), „GetJet Airlines“ (kodas „GW“) ir „Airhub Airlines“ (kodas „RE“) naudojasi tuo pačiu klientų aptarnavimo centru customer@getjet.aero ir kiekviena Keleivių pretenzija pateikiama šiam klientų aptarnavimo centrui el. paštu: customer@getjet.aero, išskyrus, kad pretenzijas keleiviai turi teisę pateikti tiesiogiai ir Klientui (kelionių organizatoriui).

3.3.5. Jei Biliete yra nurodytas oro vežėjo pavadinimas ar kodas, tas oro vežėjas yra laikomas sutartį sudariusiu oro vežėju.

04Bilietų kainos, mokesčiai ir rinkliavos

4.1. Bilietų kainos

4.1.1. Bilietų kainas Keleiviui nustato Klientas ir Bilietas galioja tik Vežimui oru iš išvykimo vietos oro uosto  į atvykimo vietos oro uostą, nebent Biliete aiškiai nurodyta kitaip. Bilietų kainos neapima Vežimo žeme tarp oro uostų bei oro uostų ir miesto terminalų paslaugos.

4.2. Mokesčiai ir rinkliavos

4.2.1.Visi mokesčiai, priedai ir (arba) rinkliavos, kurias Jums taikome arba Mes, arba Vyriausybė, arba kitos valdžios institucijos, arba oro uostų operatoriai, ir kurios patiriamos Oro vežimo metu, bus apmokami Jūsų. Mokesčiai, priedai ir rinkliavos, neįtraukti į Bilieto kainą, Biliete paprastai yra nurodomi atskirai nuo Bilieto kainos. Užsakomojo skrydžio Bilieto kaina keleiviui yra įtraukta į bendrą turisto kelionės paketo kainą. Klientas nustato Bilieto kainą bei yra atsakingas už vežimo sutarties su Keleiviu sudarymą pagal Užsakomųjų skrydžių sutarties sąlygas.

4.3. Valiuta

4.3.1. Kainos, mokesčiai, priedai ir rinkliavos yra apmokamos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus, kai kita valiuta nurodoma Mūsų arba Kliento mokėjimo metu ar prieš mokėjimą.

05Rezervacijos

5.1. Rezervacijos reikalavimai

5.1.1. Mes arba Klientas atlieka skrydžių rezervacijas. Jei rezervacija atliekama Kliento, jis mums suteikia Keleivių sąrašą pagal Užsakomojo skrydžio sutartį sudarytą tarp Mūsų ir Kliento.

5.1.2. Mes arba Klientas gali paprašyti papildomo administracinio mokesčio už Bilieto išdavimą, pakeitimą ar susijusių paslaugų suteikimą.

5.1.3. Jeigu nesumokėjote už Bilietą iki Mūsų ar Kliento, ar įgalioto atstovo nurodytos datos, Mes arba Klientas turime teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją.

5.2. Vietos

5.2.1. Visuose skrydžiuose Keleiviams yra priskiriamos sėdėjimo vietos lėktuve registracijos metu nemokamai. Taip pat Keleiviai iš anksto gali užsisakyti norimą sėdimą vietą už papildomą mokestį, jei yra laisvų vietų. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, net ir po įlaipinimo į lėktuvą, iš naujo paskirti Keleivio vietą. Mes arba antžeminio aptarnavimo personalas arba orlaivio įgula turi teisę pakeisti Keleivių sėdėjimo vietas, jei tai susiję su skrydžių saugos reikalavimais ar pasikeitus orlaivio tipui ar dėl kitų nenumatytų priežasčių. Tokiu atveju, jei Keleivis buvo iš anksto sumokėjęs mokestį už vietą, jis gali susigrąžinti šį mokestį.

06Specialiosios paslaugos

6.1. Kūdikiai / vaikai / nepilnamečiai

6.1.1. Jaunesni nei 2 metų kūdikiai keliauja ant Jūsų kelių, nes kūdikio Bilietas neapima atskiros sėdimos vietos orlaivyje. Jeigu norite turėti atskirą sėdimą vietą savo kūdikiui, turite įsigyti vaiko Bilietą. Su vienu suaugusiuoju gali keliauti tik vienas kūdikis. Kūdikių skaičių riboja lėktuve esančių kūdikių saugos diržų ir kūdikių liemenių skaičius, o kitos kūdikių apsaugos įrenginių konfigūracijos, tokios kaip automobilio tipo kūdikių sėdynės, vaikiškos lovelės, pūkinės antklodės, nuimamos vežimėlių dalys ir kt., niekada negali būti naudojamos kaip kūdikių apsaugos įrenginiai kilimui ir tūpimui. Kūdikio kėdutės nėra leidžiamos įsinešti į Keleivių saloną. Jei kūdikiui grįžtamojo skrydžio dieną sueina 2 metai, tokiu atveju reikia sumokėti papildomai taikomus mokesčius ir rinkliavas už šią kelionės dalį kaip vaikui. Kaip ir bet kuris kitas Keleivis, keliaujantis kūdikis turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį ir kitus kelionės dokumentus.

6.1.2. 2-11 metų vaikus turi lydėti ne jaunesni kaip 16 metų suaugę asmenys. Vaikams neleidžiama vaikščioti po orlaivį vieniems ir liesti pagrindines duris ar avarinius išėjimus. Jei keliauja 2-11 metų vaikų grupė, tokią grupę lydinčiųjų suaugusių asmenų skaičius negali būti mažesnis nei 10% keliaujančių vaikų skaičiaus. Suaugęs asmuo gali prižiūrėti vaikų grupę, jei skrydžio metu jis nėra atsakingas už kūdikį. Kaip ir bet kuris kitas Keleivis, keliaujantis vaikas turi turėti galiojantį tapatybę patvirtinantį ir kitus kelionės dokumentus.

6.2 Nepilnamečių vaikų palyda

6.2.1. Nelydimų vaikų Vežimo paslauga teikiama 5 metų ir vyresniems vaikams, jei tai leidžia vaiko gyvenamojoje šalyje galiojantys teisės aktai. 5–11 metų vaikams ši paslauga privaloma, 12-16 metų vaikams – pagal tėvų arba globėjų pageidavimą. Ši paslauga padeda užtikrinti, kad Mes, kaip vežėjas, rūpinsimės vaiku nuo registracijos į skrydį  pradžios iki tol, kol pasiekusį kelionės tikslą vaiką pasitiks jo / jos tėvai ar globėjai. Atvykę į oro uostą, vienas iš tėvų ar globėjas privalo žinoti tėvo arba globėjo, kuris pasitiks Keleivį atvykimo vietoje, vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. Šią informaciją būtina pateikti oro uoste registracijos skrydžiui metu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tėvai ar globėjai turi pasilikti oro uoste iki tol, kol lėktuvas išskrenda. Į galutinį kelionės tikslą tėvai ar globėjai privalo atvykti skrydžio atvykimo metu.

Palydos paslauga yra mokama. Norint užsisakyti šią paslaugą, Keleivis turi padaryti tai iš anksto ir gauti patvirtinimą, kadangi priimamų nelydimų vaikų skaičius lėktuve yra ribotas.

Vaikai iki 5 metų be lydinčio asmens į skrydį nepriimami.

6.3. Keleiviai, turintys specialiųjų poreikių

6.3.1. Neįgalaus asmens ar kito asmens, kuriam reikalinga ar gali būti reikalinga pagalba, Vežimo priėmimas reikalauja išankstinių susitarimų su Klientu prieš įsigyjant Bilietą. Klientas ar jo įgaliota kelionių agentūra, prieš parduodama Bilietą tokiam asmeniui, turi gauti „GetJet Airlines Latvia“ patvirtinimą dėl tokios paslaugos. Jūsų prašymu, Klientas suteiks visą informaciją apie Mūsų ir mūsų partnerių reikalavimus ir teikiamas paslaugas.

6.4. Besilaukiančios mamos

6.4.1. Dėl nėščių moterų saugumo ir patogumo skrendant nustatyti tokie reikalavimai skrendančiajai:

Savaitės Apribojimai
0-27 savaičių nėštumas Leidimas neprašomas
32 -35 savaičių vienavaisis nėštumas / 28 – 32 savaitės daugiavaisis nėštumas Prašoma medicininė pažyma
nuo 36 savaičių vienavaisis nėštumas / 33 savaitės daugiavaisis nėštumas Keliauti neleidžiama

Medicininė pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei 2 savaitės iki numatyto skrydžio. Medicininėje pažymoje turi būti ši informacija:

 • gydytojo arba akušerio parašas;
 • pažyma išduota ant klinikos / ligoninės blanko
 • nurodyta, ar nėštumas yra vienavaisis ar daugiavaisis
 • nurodytas nėštumo savaičių skaičius ir numatoma gimimo data,
 • nurodyta, kad Keleivis gali skristi,
 • būti lengvai suprantamas ir parašytas anglų arba kitos valstybės, kurioje vykdomas skrydžiai, kalba.

Po 28-osios nėštumo savaitės Keleivis prisiima visą atsakomybę už bet kokias pasekmes skrydžio metu.

Moterims pirmąsias 7 dienas po gimdymo kelionės oru yra draudžiamos.

Besilaukiančios mamos, kurios negali pateikti nėštumo paso / medicininės pažymos / nėštumo pažymos, patvirtinančios jų nėštumo savaites, saugumo sumetimais gali būti atsisakoma vežti be jokių kompensacijų, jei oro linijų atstovui kyla abejonių, ar Keleivė gali atlaikyti skrydį nereikalaujant ypatingos priežiūros.

6.5. Antsvorį turintys Keleiviai.

Antsvorį turintis Keleivis gali užsakyti papildomą vietą. Papildomos sėdimos vietos gali būti užsakomos kartu su suaugusiojo Bilietu.

07Registracija į skrydį ir įlapinimas

7.1. Registracijos į skrydį terminas skiriasi kiekviename oro uoste, dėl to rekomenduojame Jums pasitikrinti registracijos į skrydį terminus ir jų laikytis. Registracija į skrydį baigiasi likus 40 minutėms iki numatyto išvykimo. Įlaipinimo vartai užsidaro 15 minučių prieš numatytą išvykimo laiką. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei susiplanuosite ir turėsite pakankamai laiko registracijai į skrydį ir kitoms išvykimo procedūroms atlikti. Mes pasiliekame teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir atsisakyti Jus vežti be jokių kompensacijų, jei Jūs nesilaikysite nurodytų registracijos į skrydį terminų. Jūs būsite laikomi užregistruotu į skrydį, kai Jums bus išduota Įlaipinimo kortelė.

7.2. Mes galime atšaukti Jūsų vietos rezervaciją, jei Jūs nebūsite prie įlaipinimo vartų laiku. Uždarius įlaipinimo vartus, įlaipinimas į orlaivį yra neįmanomas.

7.3. Mes neatsakome už bet kokią Jūsų patirtą Žalą ar išlaidas patirtas dėl šio punkto nuostatų nesilaikymo.

08Atsisakymas vežti

8.1. Mes galime nevykdyti Jūsų ar Jūsų Bagažo Vežimo sutarties, jei Jums raštu esame pranešę, dėl netinkamo elgesio lėktuve ar dėl bet kurios kitos priežasties, nurodytos tarptautiniuose ar nacionaliniuose įstatymuose, įskaitant neteisėtą Bilietų įsigijimą. Bet kuriuo metu po tokio pranešimo datos Jūsų nevešime savo skrydžiais. Jei gavote pranešimą apie Mūsų atsisakymą vežti Jus  Mūsų skrydžiuose, Jūs neturite teisės keliauti Mūsų skrydžiais. Jei pranešime nurodytu atsisakymo laikotarpiu bandysite keliauti Mūsų skrydžiais, mes atsisakysime Jus vežti be Jūsų sutikimo ir pinigai už Bilietą nebus grąžinti.

8.2  Mes taip pat galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą, jei susidaro viena ar kelios iš toliau nurodytų aplinkybių arba jei pagrįstai galime manyti, kad jos gali susidaryti:

8.2.1 Toks veiksmas būtinas siekiant laikytis galiojančių taikytinos teisės normų;

8.2.2 Jūsų arba Jūsų Bagažo Vežimas gali kelti pavojų arba pakenkti kitų Keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai, arba patogumui  ar kelti grėsmę Mūsų ar Mūsų Keleivių turtui;

8.2.3 Jūsų protinė, emocinė ar fizinė būsena arba požiūris, elgesys arba manieros, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, kelia pavojų Jums, Keleiviams, įgulai arba turtui, gali sukelti diskomfortą ar užkirsti kelią įgulos nariams atlikti jų pareigas;

8.2.4 Jūs netinkamai elgėtės ankstesniame skrydyje ir / ar buvote sulaikytas dėl aviacijos saugumo pažeidimo ir turime pagrindo manyti, kad vėl galite taip elgtis;

8.2.5 Jūs atsisakėte praeiti saugumo patikrą arJūs atsisakėte, kad Jūsų daiktai būtų patikrinti, arba Jūs tokių patikrinimų išvengėte, arba Jūs vežate draudžiamus daiktus;

8.2.6 Jūs nesumokėjote taikomos Bilieto kainos, priedų, mokesčių ar rinkliavų;

8.2.7 Jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą Keleivį, oro uoste dirbantį agentą ar įgulos narį arba Jūs nesilaikėte teisėtų reikalavimų, susijusių, pavyzdžiui, su Mūsų antžeminių paslaugų agentų ir įgulos narių sauga ir saugumu;

8.2.8 Registracijos, įlaipinimo ir / ar skrydžio metu kėlėte pavojų kitiems Keleiviams, oro uosto darbuotojams ir įgulos nariams;

8.2.9 Jūs neturite galiojančių kelionės dokumentų, vizų arba jų nepateikėte, kai buvote prašomi, Jūs siekiate įvažiuoti į šalį, pro kurią vykstate tranzitu, arba į kurią įvažiuoti neturite galiojančių dokumentų, sunaikinote savo kelionės dokumentus skrydžio metu arba atsisakėte pateikti savo kelionės dokumentus lėktuvo įgulai, kai Jūsų paprašė, ar jei Mes turime pagrįstų priežasčių manyti, kad Jūs nebūsite įleisti į atvykimo šalį ar bet kokią kitą šalį, per kurią Jūs galite keliauti;

8.2.10 Jūs negalite įrodyti, kad esate Biliete ir/ar Keleivių sąraše įvardytas asmuo;

8.2.11 Jūs nepaisėte Mūsų saugos ir saugumo instrukcijų;

8.2.12 Jūs rūkėte arba bandėte rūkyti ankstesniame Mūsų skrydyje;

8.2.13 Pateikėte Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai ar Bilietą, kuris buvo praneštas kaip dingęs ar pavogtas, ar Bilietą, kuris yra suklastotas ar sugadintas ir yra neįmanoma nustatyti reikiamų duomenų, ar Bilietą, kuris nebuvo išduotas ar pakeistas Kliento.

Jei Mes remdamiesi savo pagrįsta nuožiūra pagal šį 8.2. punktą atsisakėme Jus vežti pirmiau išvardytų aplinkybių pagrindu arba pašalinome Jus maršrute, galime atšaukti nepanaudotą Jūsų Bilieto dalį ir neturėsite teisės į tolesnį Vežimą. Mes nebūsime atsakingi už pasekmes ir atsiradusius nuostolius arba Žalą, galimai atsiradusius dėl tokio atsisakymo vežti.

8.3. Atsisakymas vežti, kai yra pagrindo manyti, kad Keleivis įsigijo Bilietą neteisėtai. Jei už Bilietą sumokėjote elektroniniu būdu banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, Mes turime teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir / ar atsisakyti Jus vežti, jei:

8.3.1. Mes įtariame, kad Bilietas buvo įsigytas neteisėtai panaudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir registracijos metu arba išankstinio prašymo metu, t. y. prieš skrydį į kurį įsigijote Bilietą, Jūs atsisakote ar negalite nurodyti banko kortelės turėtojo asmens duomenų (vardo, pavardės, gyvenamosios vietos), Bilieto kainos ir kitų aplinkybių, susijusių su Bilieto įsigijimu;

8.3.2. Bilietas buvo įsigytas naudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir Jūs nurodėte banko kortelės turėtojo asmeninius duomenis (vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta), Bilieto kainą ir kitas aplinkybes, susijusias su Bilieto įsigijimu, tačiau atsisakote pasirašyti įsipareigojimą dėl Bilieto (-ų) kainos kompensacijos ar kitų iš to kilusių praradimų, jei paaiškėtų, kad Bilietas įsigytas neteisėtai, naudojantis banko kortele, priklausančia kitam asmeniui;

8.3.3. Žinoma, kad Bilietas įsigytas neteisėtai pasinaudojus kitam asmeniui priklausančia banko kortele, t. y. kortelės turėtojas ar kortelę panaudotą Bilieto pirkimui išdavęs bankas pranešė, kad kortelė buvo panaudota be savininko žinios ar kitais neteisėtais būdais.

Įspėjimas: jei Bilietas (-ai) buvo įsigyti neteisėtai naudojant banko kortelę, priklausančia kitam asmeniui, Mes visada pranešime apie tai atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Mes neatsakome už bet kokius praradimus, jei, kaip numatyta įstatymuose, registracijos metu Jūs sulaikomas teisėsaugos institucijų. Bet koks praradimas, atsiradęs dėl Jūsų Neteisėtų veiksmų, bus išreikalaujamas iš Jūsų pagal galiojančius įstatymus.

8.4. Speciali pagalba

8.4.1. Nelydimų vaikų, nėščių moterų, asmenų su negalia ar kitų asmenų, kuriems reikalinga speciali pagalba, Vežimo priėmimui reikalingi išankstiniai susitarimai su Mumis. Keleiviai, kurie nepranešė apie bet kokius specialius jų reikalavimus Bilieto išdavimo metu ar kurie nebuvo iš anksto patvirtinti Mūsų, gali būti nepriimti į skrydį dėl specialių reikalavimų. Jūsų prašymu, Mes ir / ar Mūsų Klientas suteiks visą informaciją apie Mūsų reikalavimus ir Mūsų teikiamas paslaugas. Mes neatsakome už dėl to  atsiradusius nuostolius arba Žalą, tariamai atsiradusią dėl tokio atsisakymo vežti.

09Bagažas

9.1. Bendroji informacija

9.1.1. Bagažas priimtas Vežimui turi atitikti Bagažo dydžio ir svorio apribojimus. Skrydžių metu Bagažas gabenamas orlaivio salone ir krovinių skyriuje. Rankiniame bagaže, įsinešamame į saloną, turėtų būti daiktai, reikalingi Jums skrydžio metu, o didesni lagaminai ir kiti daiktai gabenami kaip Registruotasis bagažas orlaivio krovinių skyriuje. Specialiajam Bagažui – įvairiai sporto įrangai, muzikos instrumentams, naminiams gyvūnams, vaikiškoms automobilinėms saugos kėdutėms, vaikiškiems vežimėliams ir kt. – taikomos specialios taisyklės ir atskiri mokesčiai.

Bagažo tipas Maksimalus svoris ir Vienetas Pastabos
Matmenys
20 kg*, 1 vienetas Vieno bagažo (lagamino)
Registruotasis bagažas didžiausia matmenų svoris neturi viršyti 32 kg.
suma 158 cm (aukštis Tolerancija – 0 kg
+ ilgis + plotis)
Papildomas registruotasis 10 kg, 1 vienetas Nemokamai papildomai
bagažas keleiviams su leidžiamas 1 sulankstomas
didžiausia matmenų
kūdikiu (iki 2 metų amžiaus vežimėlis arba
suma 158 cm (aukštis
automobilinė saugos
be atskiros rezervuojamos
+ ilgis + plotis)
vietos) kėdutė (supakuota
transportuoti tinkamoje
pakuotėje)
Rankinis bagažas 5 kg, 1 vienetas Be nemokamo rankinio
didžiausi matmenys bagažo, keleiviai gali
55 x 40 x 20 cm vežtis nedidelę kuprinę
/rankinę / kompiuterio
dėklą, neviršijantį 30 x
40 x 10 cm dydžio, arba
apsiaustą, antklodę,
skaitinius skrydžio
metu, kūdikio maisto
skrydžio metu,
skėtį, lazdą, ramentų
porą ir sulankstomą
vežimėlį neįgaliems
keleiviams, vieną maišelį
su neapmuitintomis
prekėmis (duty
free)
* Išimtys:

 

 • 15 kg kelionėms į Tenerifę (TFS), Dubajų (DWC), Fuerteventūrą (FUE), Madeirą (FNC).
 • 18 kg kelionėms į Bergamą (BGY), Zalcburgą (SZG), Lioną (LYS), Klagenfurtą (KLU), Veroną (VRN). Į bendrą Bagažo svorį įeina slidžių ar snieglenčių batai, kurie gali būti supakuoti į atskirai Registruojamą bagažą. Slidinėjimo įrangos komplektų skaičius ribojamas, todėl būtina iš anksto suderinti su kelionių agentū

9.2. Neregistruotas bagažas (Rankinis bagažas)

9.2.1. Kiekvienam Keleiviui (išskyrus kūdikius) leidžiama į orlaivio saloną neštis po 1 Rankinio bagažo vienetą, neviršijantį 5 kg. Rankinio bagažo matmenys neturi viršyti 55 x 40 x 20 cm. Be Rankinio bagažo, Keleiviai gali vežtis nedidelę kuprinę /rankinę/ kompiuterio dėklą, neviršijantį 30 x 40 x 10 cm dydžio, arba apsiaustą, antklodę, skaitinius skrydžio metu, kūdikio maistą skrydžio metu, skėtį, lazdą, ramentų porą ir sulankstomą vežimėlį neįgaliems Keleiviams, vieną maišelį su neapmuitintomis prekėmis (duty free).

9.2.2. Jeigu išmatavus Rankinį bagažą prie įlaipinimo vartų aukščiau išvardyti reikalavimai yra viršijami, šis Bagažas perkeliamas į orlaivio krovinių skyrių ir Keleivis apmokestinamas.

9.3. Registruotas bagažas

9.3.1. Keleiviams leidžiama registruoti tam tikrą kiekį nemokamo Bagažo, nurodytą punkte 9.1.1. Bagažas, kuris viršija šią normą (pagal svorį, dydį, vienetų skaičių), vadinamas Bagažo viršsvoriu ir yra apmokestinamas specialiais Mūsų patvirtintais mokesčiais. Registruotą bagažą Keleivis turi priduoti skrydžio registracijos metu, kur patikrinama Keleivio tapatybė, išduodama Bagažo identifikavimo kortelė. Tik tinkamai uždaryti, užsegti ir užrakinti lagaminai ar kitos Bagažo dalys priimamos Vežimui. Registruotas bagažas įkraunamas į orlaivio krovinių skyrių ir vežamas tuo pačiu orlaiviu kaip ir Keleivis.

9.3.2. Kai pateiksite Bagažą, kurį norite užregistruoti, Mes arba mūsų įgaliotas agentas išduosime Bagažo identifikavimo kortelę kiekvienam Jūsų Registruotojo bagažo vienetui.

9.3.3. Ant Registruotojo bagažo turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė ar kita asmens tapatybės informacija.

9.4. Perteklinis Bagažas ar neatitinkantis dydžio limitų

9.4.1 Keleiviams leidžiama registruoti tam tikrą kiekį nemokamo Bagažo. Bagažas, kuris viršija šią normą (pagal svorį, dydį, vienetų skaičių), vadinamas Bagažo viršsvoriu ir yra apmokestinamas.

9.4.2. Jei Jūsų Bagažo svoris viršija nustatytą Bagažo svorio ar vienetų reikalavimą, Mes turime teisę atsisakyti gabenti tokį Bagažą arba galime jį (ar jo dalį) priimti, jei sumokėsite Bagažo viršsvorio mokestį. Jeigu Bagažų vienetų skaičius viršijamas, Bagažas bus apmokestintas už kiekvieną papildomą jo kilogramą.

9.4.3. Bagažo viršsvorio mokesčiai:

Visiems skrydžiams, išskyrus skrydžius į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą:

Bagažo tipas Mokestis*
Viršsvoris* 6 Eur už kiekvieną
papildomą kilogramą
(papildomas bagažo vienetas
apmokestinamas už kiekvieną
kilogramą)
PETC (gyvūnas narve)* 40 Eur
už kiekvieną vienetą
Specialusis bagažas ir sporto įranga 60Eur už kiekvieną specialiojo
(slidinėjimo bagažo vienetą
įranga ir snieglentės, vandens slidės), ne
ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė nei
15 kg.
Šaudymo iš lanko, žvejybos, golfo
įranga, dviračiai – ne ilgesni nei
270 cm ir ne sunkesni nei 20 kg.
Burlenčių, jėgos aitvarų, nardymo įranga
– ne ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė
nei 32 kg*.
Paplūdimio skėčiai, šiaurietiškojo
ėjimo lazdos – vienas supakuotas
paplūdimio skėtis / supakuota pora
šiaurietiškojo ėjimo lazdų.
Vaikiškas vežimėlis vaikui daugiau nei 2 25 Eur už vieną vienetą
metų amžiaus, automobilinė saugos
kėdutė*

Ratuotas sportinis inventorius

 

Įkainiai skrydžiams į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą:

Bagažo tipas Mokestis*
Viršsvoris* 22 Eur už kiekvieną
papildomą kilogramą
Specialusis bagažas ir sporto įranga* 87 Eur už
(slidinėjimo kiekvieną specialiojo bagažo vienetą
įranga ir snieglentės, vandens slidės), ne
ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė nei
15 kg.
Šaudymo iš lanko, žvejybos, golfo
įranga, dviračiai – ne ilgesni nei
270 cm ir ne sunkesni nei 20 kg.
Burlenčių, jėgos aitvarų, nardymo įranga
– ne ilgesnė nei 270 cm ir ne sunkesnė
nei 32 kg*.
Paplūdimio skėčiai, šiaurietiškojo
ėjimo lazdos – vienas supakuotas
paplūdimio skėtis / supakuota pora
šiaurietiškojo ėjimo lazdų.*
Vaikiškas vežimėlis vaikui daugiau nei 2 35 Eur už vieną vienetą
metų amžiaus, automobilinė saugos
kėdutė*

Ratuotas sportinis inventories*

* Mokesčiai taikomi skrydžiui į vieną pusę.

Dėl detalesnės informacijos apie perteklinio Bagažo mokesčius kreipkitės papildomai į Klientą ar Mus.

9.4.4. Mokesčiai už perteklinį Bagažą pagal Mūsų nustatytus tarifus bus surenkami oro uoste registracijos į skrydį metu. Jei Keleivis iš anksto sumokėjo už perteklinį Bagažą kelionių agentūroje, bet faktinis patikrinto Bagažo svoris viršija limitą už kurį Keleivis sumokėjo, registracijos į skrydį metu teks sumokėti papildomai skirtumą. Už specialųjį Bagažą daugumai skrydžių galima iš anksto susimokėti kelionių agentūroje, perkant kelionę. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo kelionių agentūrą.

9.4.5. Jei Jūsų Bagažas neatitinka Mūsų dydžio apribojimų, Mes turime teisę (neprisiimdami jokios atsakomybės) atsisakyti vežti tokį Bagažą.

9.5. Draudžiami gabenti daiktai

9.5.1 Šių daiktų negalima gabenti Rankiniame bagaže:

 1. Šaunamųjų ir nešaunamųjų ginklų bei amunicijos: jokių ginklų, potencialiai galinčių iššauti, ar kitų daiktų, kurie galėtų suž
 2. Apsvaiginimo ar elektrošoko prietaisų: prietaisų, kurie skirti apsvaiginti ar sutrikdyti gebėjimą judė
 3. Daiktų aštriais kraštais ar galais, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 4. Darbo įrankių, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 5. Neaštrių daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaiviui ar juo keliaujantiems žmonėms (juos sužaloti), ar galėtų sugadinti orlaiviu gabenamą turtą.
 6. Skysčių, esančių didesniuose nei 100 ml talpos indeliuose. Skysčiu laikoma želė, pastos, losjonai, kieti skystų substancijų mišiniai ir hermetiškai sandarių pakuočių turinys, pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų želė, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir panašūs produktai.
 7. Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui.
 8. Taip pat visi daiktai, kuriuos draudžiama gabenti Registruotajame bagaže (pagal taikytiną IATA ir ICAO reglamentavimą).

9.5.2. Šių daiktų negalima gabenti Registruotajame bagaže:

 1. Sprogstamųjų ir degiųjų medžiagų bei uždegti skirtų prietaisų, kurie sukeltų ar galėtų sukelti pavojų orlaiviui, juo keliaujantiems žmonėms ar gabenamam turtui, įskaitant, bet neapsiribojant, šaunamuosius ginklus ir amuniciją, nebent jie atitinka reikalavimus, išdėstytus taikytiname IATA ir IACO reglamentavime, sprogdinamųjų užtaisų, detonatorių ir degiklių, minų ir kitokių sprogstamųjų karinių prietaisų, fejerverkų ir kitokios pirotechnikos, dūmadėžių ir dūminių užtaisų, dinamito, sprogmenų miltelių ar plastiko.
 2. Daiktų, kurių gabenimą draudžia išvykimo ar atvykimo š
 3. Daiktų, kurie yra netinkami gabenti konkrečiu orlaiviu dėl savo dydžio, svorio ar kitokių savybių, kurios galėtų kelti pavojų
 4. Kitų daiktų, kurie galėtų kelti pavojų orlaivio, juo skrendančių žmonių ar gabenamo turto saugumui ir kurie yra apibrėžti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Techninėse saugaus pavojingų krovinių Vežimo oro transportu instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų krovinių taisyklėse, Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010 ir Mūsų taisyklėse, su kuriomis galite susipažinti Mūsų interneto svetainė
 5. Šaunamieji ginklai ir amunicija gali būti gabenami tik Registruotajame bagaž Šaunamieji ginklai privalo būti neužtaisyti (amunicija negali būti užtaisyta šaunamajame ginkle ir turi būti gabenama atskirai nuo šaunamojo ginklo), su saugikliu ir tinkamai supakuoti (tam skirtoje pakuotėje). Šaunamųjų ginklų ir amunicijos gabenimas reguliuojamas ICAO ir IATA reglamentųapibrėžtas taisykles ir atitinkamus įstatymus. Orlaiviu gabenami šaunamieji ginklai privalo būti deklaruoti Keleivius registruojančioms civilinės aviacijos bendrovėms.
 6. Leidimo gabenti ginklus išdavimas priklauso nuo išankstinio sutarimo su kelionių agentūra prieš įsigyjant skrydžio Bilietą. Kelionių agentūra, prieš parduodama Bilietą tokiam Keleiviui, privalo gauti GetJet Airlines Latvia patvirtinimą, kad tokia paslauga gali būti suteikta. Jūsų pageidavimu kelionių agentūra suteiks Jums visą informaciją apie Mūsų reikalavimus ir teikiamas paslaugas.
 7. Tokie ginklai kaip antikvariniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai gali būti priimti į Registruotąjį bagažą, jei nepažeidžia saugumo reikalavimų ir yra tinkamai supakuoti. Tokius daiktus draudžiama pasiimti į orlaivio saloną.
 8. Registruotajame bagaže neturi būti trapių ir gendančių daiktų, taip pat ypatingos vertės daiktų: pinigų, raktų, vaistų, medicinos dokumentų, saulės akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitos vertingos elektroninės ar techninės įrangos bei jų reikmenų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, elektroninės įrangos baterijų, papuošalų, brangiųjų metalų, brangakmenių ir pusiau brangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertybių, vertingų meno kūrinių, verslo dokumentų, pasų ir kitų tapatybės dokumentų ar mėginių.
 9. Aviacijos saugumo pareigūnai gali neįleisti Keleivio, kuris gabena įtartiną daiktą ar atsisako tokį daiktą gabenti Registruotuoju bagažu, į riboto patekimo patalpą ar / ir į orlaivio saloną.

9.5.3. Jei, nepaisant draudimo, bet koks daiktas, nurodytas punktuose 9.5.1, 9.5.2 yra Jūsų Bagaže, Mes neatsakome už Jūsų patirtus praradimus ar Žalą tokiems daiktams.

9.5.4. Galiojantys įstatymai gali taikyti kitus apribojimus Registruojamam ar Neregistruojamam bagažui.

9.6. Teisė atsisakyti vežti Bagažą

9.6.1. Mes atsisakysime vežti draudžiamus daiktus, nurodytus punkte 9.5, kaip Bagažą.

9.6.2. Mes galime atsisakyti vežti daiktus, netinkamus Vežimui dėl dydžio, formos, svorio, turinio ar kitų savybių, kaip Bagažą, kurie gali paveikti skrydžio saugumą, sklandų įgulos darbą ar Keleivių patogumą.

9.6.3. Mes galime atsisakyti vežti Bagažą, jei jis nėra tinkamai ir saugiai supakuotas.

9.7. Apieškos teisė

9.7.1. Saugos ir saugumo sumetimais galime paprašyti Jūsų leisti apieškoti, nuskenuoti ir ištirti rentgenu Jūsų Bagažą. Jeigu Jūsų nėra, Bagažas gali būti apieškotas Jums nedalyvaujant, siekiant nustatyti, ar Jūsų Bagaže yra kokių nors punkte 9.5 nurodytų draudžiamų daiktų.

9.7.2. Jeigu nenorite vykdyti tokio prašymo, galime atsisakyti vežti Jus ir Jūsų Bagažą. Jeigu apieška ar skenavimas padaro Jums Žalos arba rentgeno tyrimas ar skenavimas padaro Žalos Jūsų Bagažui, Mes neatsakome už tokią Žalą, nebent ji atsirado dėl Mūsų kaltės ar didelio neatsargumo.

9.8. Registruoto bagažo paėmimas ir pristatymas

9.8.1. Pagal 9.3.2. ir 9.3.3. punktą privalote pasiimti savo Registruotąjį bagažą iškart, kai tik jis pateikiamas atvykimo vietoje. Jeigu Bagažo neatsiimsite per pagrįstą laiką, galime taikyti jam laikymo mokestį. Jeigu Jūsų Registruotasis bagažas neatsiimamas per du (2) mėnesius nuo pateikimo laiko, galime jį išmesti be jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu.

9.8.2. Pasiimti Registruotąjį bagažą turi teisę tik Bagažo identifikacijos kortelės turėtojas.

9.8.3. Jeigu pretenduojantis į Registruotąjį bagažą asmuo negali pateikti Bagažo identifikavimo kortelės ir (arba) ja identifikuoti Bagažo, šiam asmeniui Bagažą pristatysime tik su sąlyga, kad jis ar ji Mums priimtinu būdu įrodys savo teisę į Bagažą.

9.9 Gyvūnai kabinoje – Mūsų skrydžiuose leidžiama gyvūnus transportuoti orlaivio salone, jei atitinka pateiktus reikalavimus:

9.9.1. PETC (gyvūnas kabinoje) – gyvūnas (tik šuo arba katė) narve/krepšyje, kurio maksimalus dydis 50 x 40 x 20 cm, o bendras gyvūno ir narvo/krepšio svoris yra ne didesnis kaip 8 kg. Informuojame, kad narvas/krepšys privalo būti visiškai uždaromas ir viso skrydžio metu gyvūnas turi būti uždarytas jo viduje. Narvas/krepšys turi būti laikomas po sėdyne priešais Jus. Gyvūno narvas/krepšys privalo būti specialiai skirtas transportuoti, t. y.:

 • privalo būti visiškai uždaromas, kad gyvūnas negalėtų lengvai pabėgti; ir gerai vėdinamas;
 • narvas/krepšys privalo turėti skysčiams nepralaidų dugną;
 • narve/krepšyje privalo būti pakankamai vietos, kad gyvūnas galėtų stovėti natūralioje pozicijoje, apsisukti ir atsigulti;
 • nuo gyvūno negali sklisti joks kvapas;

9.9.2. Keleiviai, gabenantys gyvūnus, privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių, be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis.

9.9.3. Į vieną skrydį priimama ne daugiau kaip 3 PETC narvai/krepšiai su gyvūnais.

9.9.4. Besilaukiantys ar jaunesni nei 8 savaičių gyvūnai į orlaivio saloną nepriimami.

9.9.5. PETC negabenami į Dubajų (DWC), Tenerifę (TFS), Fuerteventūrą (FUE) ir Madeirą (FNC).

9.9.6. Šuniui vedliui, padedančiam sutrikusios regos ar klausos Keleiviui, bei tarnybiniams šunims keliaujant orlaivio salone jokių svorio apribojimų netaikoma – būtina išankstinė Mūsų autorizacij.

9.9.7. Keleiviams, vežantiems su savimi gyvūnus, taikomi sėdėjimo vietos pasirinkimo apribojimai. Keleivių su PETC ir šunimis vedliais niekada negalima sodinti: prie avarinių išėjimų; pirmoje eilėje; šalia VIP Keleivių, šalia riboto judrumo Keleivių.

9.9.8. Narvas/krepšys gali būti laikomas tik ant grindų.

9.9.9. PETC taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos apie gyvūnų gabenimą kreipkitės į savo kelionių agentūrą ir/ar Klientą.

Pastaba: vežant Gyvūnus tarp šalių, sujungtų skrydžiais, visos pasekmės, atsiradusios dėl kiekvienos šalies įstatymų ir taisyklių / reglamentų, susijusių su gyvūno Vežimu, yra Keleivio atsakomybė.

9.10. Specialus Bagažas

9.10.1. Sporto įrangą, vaikų vežimėlius, neįgaliųjų vežimėlius ir kitą specialųjį Bagažą Mes vežame tik tuo atveju, jeigu Jūs laikotės atitinkamų Bagažo Vežimo normų, kuriose nustatyti maksimalaus dydžio, svorio, vienetų skaičiaus ir kiti apribojimai.

9.10.2. Norint gabenti specialią įrangą, apie tai Mus būtina informuoti iš anksto. Reikia pateikti informaciją apie matmenis ir gauti Mūsų patvirtinimą tokio Bagažo vežimui.

9.10.3. Specialusis Bagažas yra visa sporto įranga ir nestandartinis Bagažas, neatitinkantis numatytų matmenų (visų kraštinių suma viršija 158 cm).

9.10.4. Specialusis Bagažas vežamas tik už papildomą užmokestį pagal jo vienetus ir įkainius, nurodytus 9.4.3. punkte.

9.10.5. Mes galime atsisakyti vežti specialųjį Bagažą, jei:

 • apie planuojamą vežti specialųjį Bagažą Mums nebuvo pranešta iš anksto ir nebuvo gautas patvirtinimas dėl jo gabenimo;
 • tai yra daiktai, netinkami vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, trapūs muzikos instrumentai);
 • specialusis Bagažas nėra tinkamai supakuotas.

9.10.6. Mes nepriimame vežti šios sporto įrangos:

 • baidarių, kanojų ir irklų;
 • skraidyklių;
 • iečių;
 • šuolių karčių;

9.11. Ginklai Bagažo skyriuje

9.10.1 Ginklų priėmimo Vežimui reikalingas išankstinis Mūsų patvirtinimas prieš nusiperkant Bilietą

10Tvarkarasčiai

10.1. Prieš rezervaciją Klientas praneš Jums apie planuojamą Užsakomojo skrydžio laiką atitinkamą dieną, ir šis laikas bus nurodytas Biliete. Jūsų Biliete ar kitur Skrydžių tvarkaraštyje nurodytas skrydžio laikas gali būti pakeistas nuo jo paskelbimo datos iki datos, kada jis turi faktiškai įvykti; skrydis gali būti atidėtas arba atšauktas. Klientas informuos Jus apie bet kokius tokius pakeitimus naudodamas Jūsų nurodytus kontaktinius duomenis. Jeigu kelionės užsakymo/Bilieto pirkimo metu pateikėte tikslius kontaktinius duomenis, Klientas ar Mes pranešime Jums apie Užsakomojo skrydžio laiko pakeitimus, atidėtą arba atšauktą skrydį.

10.2. Jeigu pakeičiamas Jūsų pasirinktas skrydis, kurio užsakymo patvirtinimą Jūs turite, ir esate įsigiję Bilietą į šį skrydį, arba jeigu neleidžiama įlipti į orlaivį, Mes elgiamės pagal taikytiną Reglamentą (EB) Nr. 261/2004. Informacijos apie Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 galite rasti ww.getjet.aero (Lietuvių kalba).

10.3 Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad skrydžio laikas nebūtų pakeistas, skrydis atidėtas arba atšauktas. Todėl tokiais atvejais, imdamiesi reikalingų veiksmų, Mes turime teisę užbaigti skrydį Jūsų pasirinkta kryptimi kitu orlaiviu ir (arba) patikėti skrydžio vykdymą kitam Vežėjui, jeigu manome, kad tai padės išvengti skrydžio laiko pakeitimų ir skrydžio atidėjimo arba atšaukimo ir (arba) skrydžio atidėjimo laikas bus sutrumpintas.

11Elgesys orlaivyje

11.1. Jeigu, Mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys orlaivyje kelia grėsmę orlaiviui ar bet kuriam asmeniui bei turtui orlaivyje arba Jūs trukdote įgulai atlikti jos pareigas, arba nesilaikote įgulos instrukcijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimais, arba Jūsų elgesys sukelia nepatogumų ar Žalos kitiems Keleiviams, turtui ar įgulai, Mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, Mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime atsisakyti Jus vežti bet kuriuo vykdomo skrydžio metu arba būsimuose skrydžiuose, ir Jums gali būti iškelta byla dėl padarytos Žalos atlyginimo arba Jūs galite būti patraukti atsakomybėn dėl nusižengimų/nusikaltimų, padarytų orlaivyje.

11.2. Saugumo sumetimais Mes galime uždrausti arba apriboti elektroninių prietaisų naudojimą orlaivyje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mobiliuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius, elektroninius žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisus, radijo bangomis valdomus žaislus ir portatyvines radijo ryšio priemones. Klausos aparatus ir širdies stimuliatorius naudoti leidžiama. Saugumo sumetimais važiuojant žeme, kylant ir leidžiantis arba bet kuriuo kitu metu, kai kapitonas nurodo, nešiojamuosius kompiuterius ir didesnius nešiojamuosius elektroninius įrenginius privaloma padėti į saugią vietą. Visais skrydžio etapais galima naudoti mažus nešiojamuosius įrenginius, jei juose aktyvinamas skrydžio režimas. Bet kokį įrenginį, kuris siunčia arba priima ryšio bangas ir kuris neturi skrydžio režimo, skrydžio metu būtina laikyti išjungtą.

11.3. Jeigu dėl Jūsų elgesio, kuris yra draudžiamas šiame 11 punkte, Mes pagrįstai nusprendžiame nukreipti orlaivį tam, kad Jus išlaipintumėme, Jūs privalote sumokėti pagrįstas išlaidas atsiradusias dėl šio nukreipimo.

12Administraciniai formalumai

12.1. Bendra informacija

12.1.1. Jūs esate atsakingi už visų būtinų Kelionės dokumentų bei vizų gavimą, taip pat už šalių, iš kurių, į kurias ir per kurias skrendate, įstatymų, taisyklių, nutarimų ir kelionės reikalavimų laikymąsi.

12.1.2. Mes neatsakome už pasekmes, atsiradusias dėl tokių dokumentų ar vizų negavimo arba tokių įstatymų, taisyklių, nutarimų, reikalavimų, būtinų Sąlygų, normų ar instrukcijų nesilaikymo.

12.2. Kelionės dokumentai

12.2.1. Prieš kelionę privalote pateikti Mums, Mūsų darbuotojams, agentams ar atstovams visus atvykimo, išvykimo, sveikatos ir kitus dokumentus, kurių reikalauja atitinkamų šalių įstatymai, taisyklės, nutarimai, reikalavimai. Mes turime teisę daryti ir saugoti šių dokumentų ir informacijos juose kopijas. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vežti Keleivį, kuris nesilaiko taikomų įstatymų, taisyklių, nutarimų ar reikalavimų, susijusių su atvykimu į šalį, ar jei kyla įtarimas, kad Keleivio Kelionės dokumentai nėra tvarkingi, ar jei Keleivis neleidžia Mums daryti dokumentų kopijų ar bet kokiu kitu būdu neleidžia išsaugoti susijusiuose dokumentuose prieinamų duomenų. Vaiko gimimo pažyma (pažymėjimas) nėra tinkamas dokumentas keliauti į užsienį.

12.3. Atsisakymas leisti atvykti

12.3.1. Jei atsisakoma Jums leisti atvykti į bet kokią šalį dėl imigravimo nepriimtinumo, turėsite sumokėti visas baudas, kurias Mums skirs atitinkama valstybė arba imigracijos institucija, ir kainą už Jūsų Vežimą iš tos šalies į Jūsų pradinį punktą arba kitur. Mes Jums negrąžinsime pinigų už bet kokį skrydį, kuriuo negalėjote pasinaudoti dėl atsisakymo Jums leisti atvykti.

12.4. Keleivis atsakingas už baudas, sulaikymo išlaidas ir kt.

12.4.1. Jei Mūsų prašoma sumokėti bet kokią baudą ar nuobaudą arba Mes patiriame bet kokias išlaidas dėl to, kad nesilaikėte atitinkamų šalių įstatymų, taisyklių, direktyvų, instrukcijų, reikalavimų ir / ar kitų kelionės reikalavimų, ar jei Jūs negalėjote pateikti reikalaujamų dokumentų, bus reikalaujama grąžinti Mūsų bet kokią sumokėtą sumą arba patirtas išlaidas.

12.5. Muitinės patikra

12.5.1. Pareikalavus, Jūs privalote dalyvauti muitinės, kitos valdžios institucijos arba oro uosto vadovybės vykdomame Jūsų Bagažo patikrinime. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ar Žalą, kurią lėmė toks patikrinimas arba šio reikalavimo nepaisymas.

12.6. Saugumo patikrinimas

12.6.1. Privalote leisti bet kokius Jūsų asmens ar Bagažo saugos patikrinimus, jei Keleivių ir Bagažo apsaugos patikrinimas nurodo svarbią prevencijos priemonę, siekiančią užtikrinti aviacijos saugumą, kuri taikoma visiems Keleiviams ir Bagažui bei suteikia teisę patekti į orlaivio vidų.

12.6.2. Mes nesame atsakingi už bet kokį Jūsų praradimą ir Žalą, kurią lėmė Mūsų atsisakymas Jus vežti dėl to, kad tikime / turime pagrindo tikėti, kad Jūsų Vežimas pažeis atitinkamos išvykimo / atvykimo / tranzito šalies įstatymus, reikalavimus, įsakymus, instrukcijas ar bet kokius kitus galiojančius įstatymus.

12.6.3. Mes nesame atsakingi, jei dėl saugumo patikrinimo ar Jūsų sulaikymo Jūs praleisite skrydį. Šiuo atveju, Bilieto kaina, kurią sumokėjote už skrydį, nebus grąžinama.

13Atsakomybė už žalą

13.1. Bendra informacija

13.1.1. Jeigu šiose Sąlygose nenumatyta kitaip, čia minimam Vežimui (net ir tais atvejais, kai Vežimas nėra tarptautinis Vežimas) taikomi šie teisės aktai, reglamentuojantys Vežėjo atsakomybės taisykles ir atsakomybės ribojimus:

 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais Vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d.
 • Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio Vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d. (Monrealio konvencija)
 • 1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 ((su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 889/2002) dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju;
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91;
 • 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru;
 • ir kt.

13.1.2. Be to, taikomos šios nuostatos:

13.1.2.1.Jeigu Mes įrodysime, kad nuostolius sukėlė arba prie jų prisidėjo Jūsų arba kito asmens, kurio teises Jūs prisiėmėte, aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas, Mūsų atsakomybė Jums visiškai arba iš dalies panaikinama tokia apimtimi, kokius nuostolius sukėlė minėtas aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas.

13.1.2.2.Neprisiimame atsakomybės už nuostolius, Jūsų sukeltus arba atsiradusius dėl Jūsų Bagažo, išskyrus už nuostolius atsiradusius dėl Mūsų kaltės arba Mūsų didelio neatsargumo. Jūs atsakote už nuostolius kitiems asmenims arba jų turtui (įskaitant Mus ir Mūsų turtą), kuriuos sukėlėte Jūs arba Jūsų Bagažas.

13.1.2.3.Mes atsakome tik už tuos nuostolius ir kitą Žalą, kurie patirti Vežimo metu Mūsų vykdomame skrydyje.

13.1.2.4.Mes neatsakome už jokius nuostolius arba kitą Žalą, kurią Jūs patyrėte Mums laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų procedūrų, arba Jums jų nesilaikant.

13.1.2.5.Tam, kad įrodytumėte patirtas išlaidas ir (arba) Žalos dydį, Mums pareikalavus, Jūs privalote per nurodytą terminą pateikti Mūsų reikalaujamus dokumentus, įskaitant Jūsų išlaidas patvirtinančius dokumentus, jeigu reikalaujama jas atlyginti (pavyzdžiui, pirkimo čekius, pagal kuriuos Jūs įsigijote prekes, kuriuose nurodyta data, duomenys apie pirkinį ir pirkimo kaina). Kitu atveju Mūsų atsakomybė gali apsiriboti įrodytų patirtų nuostolių apimtimi ir visada 13.1.1 punkte nurodytų konvencijų  numatytų atsakomybės ribų apimtimi.

13.1.2.6.Bet kokiu atveju Mes neatsakome už prarastą pelną, netiesioginius nuostolius arba nuostolius, kilusius dėl pasekmių.

13.1.2.7.Šios taisyklės, atsakomybės ribos ir išimtys galioja Mūsų darbuotojams, įgulai ir Įgaliotajam atstovui tokia pačia apimti, kaip ir Mums. Bendra iš Mūsų arba minėtų asmenų gauta suma negali viršyti maksimalios Mūsų atsakomybės pagal šias Taisykles arba teisės aktus, išvardytus 13.1.1. punkte, ribos.

13.1.2.8. Jokios šio Sąlygos nepanaikina Mūsų atsakomybės, numatytos 13.1.1. punkte arba kituose teisės aktuose, įskaitant bet kokias išimtis ar apribojimus, jeigu aiškiai nurodyta kitaip.

13.2. Atsakomybė už Bagažą

13.2.1. Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų skrydžiu ar yra sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami kreipkitės į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių neišvykus iš oro uosto. Jei Bagažas vėluoja/neatvyko, arba jei bagažas buvo sugadintas, oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Property Irregulation Form) ir įduos Jums. Raštišką pretenziją dėl Registruotojo bagažo sugadinimo reikia pateikti Mums iš karto po to, kai užregistravote sugadinimą, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo bagažo gavimo. Raštišką pretenziją dėl registruotojo bagažo vėlavimo reikia pateikti Mums per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo bagažo gavimo. Kartu su pretenzija turite pateikti šiuos dokumentus: oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojo užpildytą formą apie bagažo vėlavimą/neatvykimą ar sugadintą bagažą (PIR, privaloma), įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo identifikavimo kortelę (privaloma), ir patirtą žalą įrodančius dokumentus, t. y. daiktų, įsigytų dėl bagažo vėlavimo, pirkimo kvitus, dokumentus, įrodančius prarastų daiktų vertę. Jei dokumentas dėl bagažo vėlavimo/neatvykimo ar sugadinimo nebuvo užpildytas ar užpildytas netinkamai, jei keleivis nepateikia bagažo identifikavimo kortelės, įrodančios turėtojo teisę į bagažą, Mes turime teisę pretenzijos nepriimti. Pretenzija turi būti pateikta raštu pirmiau nurodytais terminais. Jei pretenzija negaunama nustatytu terminu, Mes jos nenagrinėjame.

13.2.2. Tai atvejais kai Jūsų Bagažas, įskaitant asmeninius daiktus, yra ne Registruotasis, Mes atsakome už Žalą, kuri įvyko dėl įrodytos Mūsų, Mūsų darbuotojų arba įgulos kaltės. Mes neatsakome už bet kokiam daiktui, kurio negalima vežti, arba Bagažui, priimtam su ribotos atsakomybės lipduku, arba daiktui, kuriam taikomos specialiosios Sąlygos, ir apie kurį nebuvome informuoti prieš užsakymą arba dėl kurio nebuvo gautas Mūsų raštiškas patvirtinimas, sukeltą Žalą, nuostolius, jo sunaikinimą arba vėlavimą. Mes neatsakome už Žalą, sukeltą Neregistruotajam bagažui, išskyrus atvejus, kai ji padaryta dėl Mūsų kaltės arba didelio neatsargumo.

13.2.3. Mes neatsakome už jokius nuostolius, patirtus tuo atveju, jeigu palikote sau arba kitam asmeniui priklausančius asmeninius daiktus, už kuriuos esate atsakingi, lėktuve, oro uoste arba kitoje vietoje.

13.2.4 Registruotojo bagažo sugadinimo, praradimo ar vėlavimo atveju Mūsų atsakomybė yra ribota suma – 1288 SST, numatyta 13.1.1. punkte nurodytuose teisės aktuose. Vertinant kompensacijos už Bagažą sumą, yra atsižvelgiama į jo nusidėvėjimą.

13.2.5 Mes neatsakome už Žalą bet kokiems daiktams, kurie yra uždrausti vežti Registruotame Bagaže pagal 9.5.1. ir 9.5.2 punktuos, įskaitant už dūžtančius ir lengvai sugadinamus daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perkrautą Bagažą, kosmetinius pažeidimus, tokius kaip įpjovimus, subraižymus, įlenkimus ar dėmes atsiradusias nuo nešiojimo, ar vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, receptiniai vaistai, medicininiai dokumentai, žiūronai / saulės akiniai, fotoaparatai, video kameros ar kiti vertingi elektroniniai ar techniniai prietaisai ir jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, papuošalai, brangieji metalai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvarčiai instrumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ar tapybos kūriniai, verslo dokumentai, pasai ar kiti tapatybės dokumentai ar kopijos.

13.2.6. Mes neatsakome už Bagažo kosmetinius ar paviršinius pažeidimus, atsiradusius dėl susidėvėjimo ar įplyšimų kelionės metu.

13.2.7. Jeigu Jūsų netenkina Mūsų atsakomybės ribos, nustatytos 13.1.1 punkte nurodytuose teisės aktuose bei 13.2 punkte, Registruotojo bagažo praradimo arba sugadinimo atveju (įskaitant Bagaže vežamų daiktų praradimą), arba jeigu Jūs vežate ypač vertingus daiktus, patariame Jums apdrausti savo Registruotąjį bagažą prieš skrydį.

13.2.8. Registruotojo bagažo vėlavimo arba praradimo atveju privalote su Mumis bendradarbiauti ieškant Bagažo arba organizuojant jo pristatymą, įskaitant, bet neapsiribojant, išsamios informacijos apie Bagažo turinį pateikimu ir tikslaus pristatymo adreso nurodymu. Jeigu su Mumis nebendradarbiaujate, turime teisę į tai atsižvelgti, nustatydami Jums mokėtinos kompensacijos dydį.

13.2.9. Mes neatsakome už žalą, padarytą dėl vėlavimo, jei mums arba mūsų tarnautojams ir agentams nebuvo įmanoma imtis pagrįstų priemonių žalai išvengti.

13.3. Atsakomybė už Keleivio mirtį arba sužalojimą įvykus nelaimingam atsitikimui

13.3.1. Už Keleivio mirtį, sužalojimą ir bet kokį kitą kūno sužeidimą Mūsų atsakomybei netaikomi jokie finansiniai apribojimai. Mūsų atsakomybė pagal Monrealio konvenciją yra iki 128 821 SST, nebent galime įrodyti, kad žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas. Jei pretenzija viršija šią ribą, Mes nuo jos galime būti atleisti, jei galime įrodyti, kad Mes ir Mūsų agentai ėmėsi visų būtinų priemonių Žalai išvengti arba kad Mums ar jiems buvo neįmanoma tokių priemonių imtis.

13.3.2. Mes pasiliekame teisę į gynybą, susijusią su tokiais ieškiniais pagal Konvenciją ar bet kokius kitus taikomus tarptautinius ar nacionalinius teisės aktus, taip pat visas teisių gynimo teises prieš bet kurį kitą asmenį, atsakingą už žalos atsiradimą.

13.3.3. Mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatyta fizinio asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, išmokėsime tokius išankstinius mokėjimus, kokie gali būti reikalingi neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms tenkinti, proporcingai įvertinus patirtus sunkumus. Išankstinio mokėjimo vykdymas nereiškia atsakomybės pripažinimo ir gali būti išskaičiuotas iš bet kokio vėlesnio mokėjimo. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas, jei Mes sugebame įrodyti, kad:

 • Žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas;
 • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo dėl aplaidumo lėmė Žalą arba prisidėjo prie jos padarymo;
 • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo neturėjo teisės į kompensaciją;

13.3.4. Prašome atkreipti dėmesį, kad Mes neatsakome už jokias ligas, sužalojimus, fizinę ar psichinę negalią arba mirtį, arba už tokios būklės pablogėjimą, jeigu tai lemia Jūsų amžius arba psichinė ar fizinė būklė.

13.4. Pagal Monrealio konvenciją už vėlavimą Keleivio vežimo atveju mes atsakome už žalą, išskyrus atvejus, kai mes ėmėsi visų pagrįstų priemonių žalai išvengti arba tokių priemonių buvo neįmanoma imtis, ir visada ne daugiau nei numatytos atsakomybės ribose (5 346 SST).

13.5. Aukšiau nurodytos mūsų atsakomybės nuostatos yra Monrealio konvencijos pagrindu.

14Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

14.1. Pranešimas apie pretenzijas:

14.1.1. Jei Bagažo identifikavimo kortelės turėtojas priima Registruotą bagažą ir pristatymo metu, neišėjęs iš atvykimo oro uosto, nepateikia skundo, tai yra prima facie įrodymas, kad jis buvo pristatytas geros būklės ir pagal Vežimo sutartį.

14.1.2. Jei norite pateikti pretenziją arba ieškinį dėl Registruoto bagažo pažeidimo, skundą raštu turite pateikti kuo skubiau. Registruoto bagažo pažeidimo atveju pretenziją raštu turite pateikti ne vėliau kaip per septynias (7) dienas, o Registruoto bagažo vėlavimo atveju – ne vėliau kaip per dvidešimt vieną (21) dieną, ir abiem atvejais skundą turite pateikti nuo tos datos, kurią Bagažas buvo Jums perduotas. Visi pranešimai turi būti pateikiami raštu.

14.2 Reglamentas (EB) Nr. 261/2004:

14.2.1. Keleiviai pretenzijas Reglamento Nr. 261/2004 pagrindu turi pateikti tiesiogiai Mums ar Klientui ir, prieš kreipiantis į trečiąsias šalis, kad šios reikalautų kompensacijos Keleivio vardu, palaukti galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį, kol tiesiogiai bus atsakyta Keleiviui. Pretenzijas galima pateikti čia arbe elektroniniu paštu customer@getjet.aero.

14.2.2. Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, jei kompensacijos reikalaujantis Keleivis nepateikė tiesiogiai prašymo Mums ir nelaukė atsakymo tiek laiko, kiek numatyta 14.2.1 punkte.

14.2.3. Punktai 14.2.1 ir 14.2.2 nebus taikomi Keleiviams, kurie nėra pajėgūs pateikti prašymus patys. Negalinčių pateikti prašymą Keleivių oficialūs atstovai gali pateikti prašymą Keleivio vardu, kartu pateikiant notaro patvirtintą atstovui išduotą Keleivio įgaliojimą bei globėją ar atstovą identifikuojančio dokumento kopiją.

14.2.4. Keleivis gali pateikti prašymą Mums kitų tame pačiame užsakyme nurodytų Keleivių vardu. Mes galime paprašyti įrodyti, kad Keleivis turi kitų to paties užsakymo Keleivių sutikimą pateikti prašymą jų vardu.

14.2.5. Visais atvejais, išskyrus numatytus punktuose 14.2.3 ir 14.2.4, Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, nebent būtų pridėti tinkami dokumentai, aiškiai rodantys, kad Keleivis įgaliojo trečiąją šalį veikti jo vardu.

14.2.6. Laikantis Mūsų taisyklių, mokėjimai arba jų grąžinimas bus atliekami tik į Keleivio banko sąskaitą. Mes galime paprašyti įrodyti, kad banko sąskaitos savininkas yra pats Keleivis.

14.3 Ieškinio senatis

14.3.1. Bet kokia teisė į Žalos atlyginimą pagal Konvenciją prarandama, jei ieškinys nepareiškiamas per dvejus metus nuo atvykimo į paskirties vietą datos arba numatytos atvykimo datos, arba nuo tos dienos, kurią Vežimas buvo sustabdytas. Senaties terminų skaičiavimo būdas nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.

14.3.2. Terminas pareikšti ieškinius dėl Žalos atlyginimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.

15Kitos nuostatos

15.1. Kitos nuostatos

15.1.1. Tam tikrais atvejais Jūsų ir Jūsų Bagažo Vežimui gali būti taikomi ir kiti Mums galiojantys teisės aktai ir taisyklės, priimtos saugumo, punktualumo ir Keleivių patogumo tikslais. Tokie teisės aktai ir taisyklės be kita ko taikomi ir Riboto judrumo Keleivių Vežimui, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo apribojimams, tam tikrų pavojingų prekių transportavimui, alkoholio ir tabako produktų vartojimui lėktuve.

15.1.2. Su šiomis Sąlygomis Jūs galite susipažinti internete www.getjet.aero, o esant Jūsų prašymui, šios Sąlygos taip pat gali būti pateiktos Mūsų arba Kliento.

15.1.3. Tik Mes galime keisti Mūsų Vežimo sąlygas raštu. Galioja paskutinis paskelbtas Vežimo sąlygų pakeitimas.

15.1.4. Vežimo sąlygos ir iš to kilę ginčai sprendžiami laikantis Latvijos įstatymų, tarptautinių sutarčių, nebent nacionalinio įstatymo taikymas yra privalomas.

15.2. Privatumo politika

15.2.1. Privatumo politika taikoma asmeninei informacijai apie Jus, kurią Mes renkame, naudojame ir kitaip apdorojame laikantis BDAR.

15.2.2. Pagal BDAR nuostatose nustatytą taikymo sritį, Keleivis privalo pateikti Mums savo asmens duomenis, būtinus skrydžio užsakymui, Bilieto išdavimui, Vežimo susitarimui vykdyti, gauti išmokas galimų skundų pateikimo procedūrų tvarkymui, atitikti migracijos ir kitus reikalavimus. Norėdami tinkamai tvarkyti Jūsų kelionių užsakymus, Mes privalome dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis su antžeminio aptarnavimo įmonėmis, oro uostų operatoriais ir kitomis įmonėmis, kurios aptarnauja Mūsų skrydžius, siekiant užtikrinti sutartas Jūsų kelionės Sąlygas. Jei paprašysite Mūsų nuskraidinti Jus į vietą už Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės ribų, Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su partneriu, veikiančiu atitinkamoje kelionės tikslo šalyje, kaip nurodyta Jūsų Biliete. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra standartinė procedūra visoms oro linijų bendrovėms ir neatskiriama sėkmingo kelionių užsakymo ir (arba) rezervavimo proceso dalis. Mes reguliariai teikiame informaciją apie Keleivio vardo įrašą atitinkamoms valstybės institucijoms ir (arba) kitiems užsienio gavėjams (įskaitant, pvz., Institucijas, kurios jas naudoja teroristinių ar kitų tarptautinių nusikaltimų prevencijai ir kovai su jais), kitiems vežėjams ir kitiems subjektams, siekiant įvykdyti Vežimo sutartį. Mūsų partneriai visada privalo tinkamai apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją ir tvarkyti ją vadovaudamiesi Mūsų tarpusavio susitarime nurodytomis Sąlygomis.

Su privatumo politika galite susipažinti www.getjet.aero

16Interpretavimas

16.1 Vežimo sąlygų punktų pavadinimai pateikiami tik patogumui, jie nėra skirti naudoti tekstui interpretuoti.

16.2. Šios Vežimo sąlygos gali būti įvairiomis kalbomis, tačiau  jei yra skirtumų tarp šių Vežimo sąlygų teksto versijų tokiomis kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba.

17Keleivių teisės

17.1. Darome viską, kas įmanoma, kad Jūsų skrydis vyktų pagal planą. Tačiau, jei Jus buvo atsisakyta vežti, Jūsų skrydis buvo atšauktas arba atidėtas ilgam laikui, turite teisę prašyti kompensacijos ir pagalbos, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame Keleivių teises nurodytais atvejais.

Kviečiame susipažinti su Keleivių teisėmis www.getjet.aero

 

Šios Sąlygos paskelbtos ir įsigalioja 2024 m. gegužės 15 d.