UAB „GetJet Airlines“ PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos:

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Bendrovė – UAB „GetJet Airlines”, juridinio asmens kodas 302619285, registracijos adresas Dariaus ir Girėno g. 81-1, LT-02189, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra kaupiami ir tvarkomi Bendrovės.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

I. Kas mes esam ir kas renka Asmens duomenis

UAB „GetJet Airlines“, tai IOSA registruota oro transporto bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Vilniuje, Lietuvoje, ir kuri teikia ACMI ir užsakomųjų skrydžių paslaugas.

Jūsų privatumas ir Asmens duomenų saugumas mums yra labai svarbus. Šioje Privatumo politikoje, suderintoje su Reglamento nuostatomis, išdėstoma visa informacija kaip Bendrovė renka, saugo ir naudoja Asmens duomenis savo ir savo verslo partnerių veikloje.

II. Kodėl ir kokius Asmens duomenis apie Jus renkame?

Eil. Nr.

Kodėl renkami Asmens duomenys apie Jus?

Kokie Asmens duomenys renkama apie Jus?

Teisinis pagrindas rinkti Jūsų pateiktus Asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenų saugojimas

2.1.

Siekiame atrinkti tinkamiausius kandidatus į laisvas darbo vietas

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, rekomendacijos, gyvenimo aprašymas (CV), gimimo data

Asmens duomenis rinkti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b punktas). Informacijos rinkimui Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1 d. a punktas)

2 m.
2.2.

Siekiame tinkamai įgyvendinti darbo santykių reglamentavimą ir su tuo susijusias mokestines prievoles

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, rekomendacijos, gyvenimo aprašymas (CV), gimimo data, pasas, banko sąskaita, asmens tapatybės kortelė, vaikų gimimo išrašai (Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data; tėvų vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos), artimųjų mirties liudijimai (Artimųjų vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas), priklausomybės ligų centro medicininė pažyma (vardas, pavardė, asmens kodas), diplomas bei priedelis (vardas, pavardė, asmens kodas)

Asmens duomenis rinkti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b punktas). Informacijos rinkimui Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1 d. a punktas)

50 m.
2.3.

Sudarome ir vykdome prekių, paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis bei vykdome mokestines prievoles

Vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Asmens duomenis rinkti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b punktas)

10 m. 
2.4.

Tiesioginės rinkodaros tikslais

Vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Asmens duomenis rinkimui Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais ( Reglamento 6 str. 1 d. a punktas)

5 m.
2.5.

Sudarome, nutraukiame ar kitaip mofidikuojame sutartis su paslaugų teikėjais, kurie vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymas, liudijimus.

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, pasas / ID, individualios veiklos pažyma, verslo liudijimo pažyma, banko sąskaita.

Asmens duomenis rinkti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ( Reglamento 6 str. 1 d. b punktas).

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1 d. a punktas)

10 m.
2.6.

Aptarnaujame klientus, priimame ir suteikiame paslaugas klientams, atsakome į klientų prašymus, pretenzijas, skundus, priimame klientų pranešimus ir pateikiame klientams atsakymus

Asmens tapatybės duomenys: asmens dokumento išdavimo data, asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė, įskaitant nepilnamečių keleivių asmenų duomenis; kelionės dokumento duomenys: numeris, išdavimo data, išdavėjas, galiojimas, skrydžio numeris, išvykimo ir atykimo data, oro uostas; keleivio kelionės statusas, įskaitant registracijos būseną, nepasirodymo ar atvykimo anksčiau informaciją; kita informacija (įskaitant visą turimą informaciją apie lydimus nepilnamečius iki 18 metų, tokius kaip nepilnamečio vardas, pavardė, lytis, amžius, kalbama kalba, globėjų ar lydinčių asmenų asmens duomenys; sėdynės numeris, bagažo informacija; bet kokie išankstiniai keleivių informacijos duomenys (API): tipas, numeris, išdavusi šalis, vardas, pavardė, skrydžio, numeris, pilietybė, lytis, gimimo data, išvykimo ir atvykimo data

Asmens duomenis rinkti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b punktas)

10 m.
2.7.

Vykdydami vaizdo stebėjimą siekiame užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių apsaugą, užtikrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir asmenų, kurie teikia paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartį, taip pat patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką trečiųjų asmenų saugumą, užtikriname darbo funkcijų kontrolę ir darbo drausmę, užtikriname tvarką Bendrovės teritorijoje ir patalpose, fiksuojame teisės pažeidimus, naudojame vaizdo medžiagą tarnybinio tyrimo veiksmams atlikti

Darbuotojų, kandidatų, tiekėjų, partnerių, kitų fizinių asmenų vaizdo duomenys gaunami vaizdo stebėjimo kameromis

Tvarkymas atliekamas remiantis Reglamento 6 str. 1 d. f ir d punktais

14 dienų
2.8.

Siekiame užtikrinti tinkamų paslaugų, suteiktų mobiliuoju telefonu, kokybę

Įeinančių ir išeinančių telefoninių skambučių garso įrašai

Tvarkymas atliekamas remiantis Reglamento 6 str. 1 d. f punktu

6 mėn.

III. Kokius Asmens duomenis pateikia Duomenų subjektas

Visus Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas turi pateikti Bendrovei yra nurodyta šios politikos 2 punkte. Pateikiama informacija reikalinga, tam, kad Bendrovė galėtų:

3.1. atrinkti tinkamiausius kandidatus į laisvas darbo vietas;

3.2. sudaryti, nutraukti ar keisti darbo sutartis ir tinkamai įgyvendinti darbo santykius reglamentuojančias nuostatas bei iš to kylančias mokestines prievoles;

3.3. sudaryti, nutraukti ar keisti paslaugų, prekių pirkimo – pardavimo sutartis bei jas tinkamai vykdyti, įskaitant ir iš to kylančias mokestines prievoles;

3.4.  atlikti veiksmus, susijusius su tiesioginės rinkodaros įgyvendinimu;

3.5.  sudaryti, nutraukti, keisti paslaugų teikimo sutartis, kai paslaugų teikėjas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, įskaitant iš to kylančių mokestinių prievolių įgyvendinimą;

3.6.  aptarnauti klientus, priimti ir suteikti paslaugas klientams, atsakyti klientų prašymus, pretenzijas, skundus, priimti klientų pranešimus ir pateikti klientams atsakymus;

3.7.  užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių apsaugą, užtikrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir asmenų, kurie teikia paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartį, taip pat patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką trečiųjų asmenų, saugumą, užtikrinti darbo funkcijų kontrolę ir darbo drausmę, užtikrinti tvarką Bendrovės teritorijoje ir patalpose, fiksuoti teisės pažeidimus, atlikti tarnybinio tyrimo veiksmus;

3.8.  užtikrinti tinkamų paslaugų, suteiktų mobiliuoju telefonu, kokybę.

Duomenų subjektui nepateikus informacijos, minimos šios politikos 2 punkte, Bendrovė negalės sudaryti atitinkamų sutarčių ir vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

IV. Asmens duomenys kaupiami kitais būdais

Kitais būdais Duomenų subjekto informacija gali būti kaupiama per kitus fizinius ir / ar juridinius asmenis, su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis ir, kurių teikiamų paslaugų metu, gali būti perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenis, reikalingi tinkamam sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimui.

V. Tvarkomų Asmens duomenų naudojimas ir dalinimasis

Duomenų subjekto informacija naudojama šios politikos 2 ir 3 punkte nurodytais tikslais. Bendrovė niekada neteikia Duomenų subjekto informacijos tretiesiems asmenis, kai tokios informacijos perdavimas nėra susijęs su tinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymu ar žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

Duomenų subjekto Asmens duomenys gali būti perduoti:

5.1.  valstybės institucijoms ir teisėtiems atstovams, kai tai numato Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai;

5.2.  kai tai numato tarp Bendrovės ir Duomenų subjekto sudaryta sutartis, susitarimas ar yra gautas Duomenų subjekto sutikimas;

5.3.  siekiant apsaugoti teikiamų paslaugų saugumą ir kokybę arba pačių duomenų apsaugą;

5.4.  kai duomenų atskleidimas leidžia išvengti asmens mirties ar neigiamų pasėkmių asmens sveikatai.

VI. Dalinimasis su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis

Asmens duomenys pagrinde kaupiami ir naudojami Europos Sąjungoje (ES) ir Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE). Esant konkretiems atvejams, kai Asmens duomenys turi būti perduoti už ES ar EEE ribų, tai atliekama jeigu:

6.1. Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio apsaugą;

6.2.  yra gautas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas;

6.3.  galima pasinaudoti kitomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis konkrečiais atvejais (Reglamento 49 str.).

VII. Asmens duomenų dalinimasis su susijusiomis kompanijomis

Asmens duomenys, kurie reikalingi tinkamam sutartinių santykių įgyvendinimui bei verslo tikslams, gali būti perduoti bet kuriai Bendrovės dukterinei, patronuojančiai bendrovei ar bet kuriai kitai susijusiai įmonei Lietuvoje ir / arba užsienyje, kuri, tiesiogiai ar netiesiogiai, per vieną ar per kelis tarpininkus, kontroliuoja Bendrovę, yra Bendrovės kontroliuojama, arba yra bendrai kontroliuojama kartu su Bendrove arba vykdo veiklą su Bendrove. Grupės įmonių sąrašas, kuris nėra baigtinis: UAB „Airhub Aviation“ (į. k. 305038634); UAB „Airhub“ (į. k. 303262480); AirHub Airlines Limited (į. k. C93930); UAB „Aeromanage“ (į. k. 302944752); AIRHUBLABS CO. L.L.C (į.k. 1057940).

VIII. Asmens duomenų kaupimas ir saugojimas

Asmens duomenys kaupiami ir saugomi dvejopu būdu. Jei Duomenų subjektas Asmens duomenis pateikia elektroniniu būdu, tokiu atveju Asmens duomenys yra kaupiami ir saugomi saugumo reikalavimus atitinkančiose vidiniuose hostinguose. Jei Duomenų subjektas Asmens duomenis pateikia popieriniu formatu, tokiu atveju visa gauta asmens informacija yra saugoma popieriniuose registruose nedegioje užrakinamoje spintoje.

IX. Asmens duomenų pasiekiamumas ir kontrolė

Teisę kiekvienam asmeniui susipažinti su Bendrovėje kaupiamais savo Asmens duomenimis garantuoja Reglamentas. Kiekvienas Duomenų subjektas gali gauti ir susipažinti su Bendrovėje kaupiamais jo Asmens duomenimis, pateikęs raštišką prašymą šio politikos 11 punkte nurodytu elektroniniu paštu arba adresu. Taip pat, Asmens duomenys yra pasiekiami ir Bendrovės darbuotojams, kurių funkcijų atlikimui yra reikalinga tokia informacija, tokia apimtimi, kuri yra būtina Bendrovės įsipareigojimų vykdymui.

Kaupiamų Asmens duomenų kontrolė, atnaujinimas ir vertinimas atliekamas periodiškai Bendrovės įgaliotų asmenų. Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų inspekcija ir kitos valstybinės institucijos Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo kontrolę atlieką teisės aktų nustatytą tvarka.

X. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas, suteikęs Bendrovei galimybę nustatyti jo tapatybę, gali įgyvendinti šias savo teises:

10.1 teisę žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą, t.y. gauti pranešimą su patvirtinimu apie duomenų tvarkymą arba netvarkymą;

10.2 teisę susipažinti su savo Asmens duomenų tvarkymu, t.y. gauti pranešimą su kaupiamos informacijos apimtimis, tikslais ir duomenų tvarkymo pagrindais;

10.3 raštu pareikalauti ištaisyti Bendrovėje kaupiamus Asmens duomenis, jei yra informacijos, kad kaupiami Asmens duomenys yra ar gali būti klaidingi;

10.4 teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);

10.5 teisę apriboti Asmens duomenų tvarkymą, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių;

10.6 teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, jei asmuo turi poreikį, kad jo Asmens duomenys būtų perkelti ar kaip kitaip perduoti tretiesiems asmenims;

10.7 teisę nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kai konkrečiu atveju Duomenų subjektas turi tokį poreikį arba kai Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslams nebėra aktualus Duomenų subjektui.

XI. Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne mažiau nei kartą per kalendorinius metus.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams, Bendrovės strateginiams sprendimams, ši privatumo politika gali būti keičiama Bendrovės direktoriaus įsakymu.

XII.Kontaktiniai duomenys

Jei turite pastabų, klausimų ar norite pateikti skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Duomenų subjektų Asmens duomenis, ar norite įgyvendinti šioje politikoje nurodytas savo, kaip Duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į Bendrovę adresu: Dariaus ir Girėno g. 81-1, LT-02189, Vilnius, Lietuvos Respublika arba tel. +370 676 82574, el. p. info@getjet.aero ar data@getjet.aero.