Bendra informacija

14 Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

14.1. Pranešimas apie pretenzijas:

14.1.1. Jei Bagažo identifikavimo kortelės turėtojas priima Registruotąjį bagažą ir pristatymo metu, neišėjęs iš oro uosto, nepateikia skundo, tai yra prima facie įrodymas, kad jis buvo pristatytas geros būklės ir pagal Vežimo sutartį.

14.1.2. Jei norite pateikti pretenziją arba ieškinį dėl Registruotojo bagažo pažeidimo, skundą raštu turite pateikti kuo skubiau. Registruoto bagažo pažeidimo atveju pretenziją raštu turite pateikti ne vėliau kaip per septynias (7) dienas, o Registruoto bagažo vėlavimo atveju – ne vėliau kaip per dvidešimt vieną (21) dieną, ir abiem atvejais skundą turite pateikti nuo tos datos, kurią Bagažas buvo Jums perduotas. Visi pranešimai turi būti pateikiami raštu. Pretenzijos formą galite rasti čia. Pretenzijas teikti galima ir el. paštu customer@getjet.aero.

14.2. Reglamentas (EB) Nr. 261/2004:

14.2.1. Keleiviai pretenzijas turi pateikti tiesiogiai Mums ir, prieš kreipiantis į trečiąsias šalis, kad šios reikalautų kompensacijos Keleivio vardu, palaukti galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį, kol Mes tiesiogiai atsakysime Keleiviui. Pretenzijos formą galite rasti čia. Pretenzijas teikti galima ir el. paštu customer@getjet.aero, kartu pateikiant kelionės dokumentus, įsodinimo kortelę, asmenį identifikuojančio dokumento kopiją.

14.2.2. Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, jei kompensacijos reikalaujantis Keleivis nepateikė prašymo tiesiogiai Mums ir nelaukė atsakymo tiek laiko, kiek numatyta 14.2.1 straipsnyje.

14.2.3. Straipsniai 14.2.1 ir 14.2.2 nebus taikomi Keleiviams, kurie nėra pajėgūs pateikti prašymų patys. Negalinčių pateikti prašymo Keleivių oficialūs atstovai gali pateikti prašymą Keleivio vardu, kartu pateikdami notaro patvirtintą atstovui išduotą Keleivio įgaliojimą bei globėją ar atstovą identifikuojančio dokumento kopiją, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis (CK 2.138 straipsnis).

14.2.4. Keleivis gali pateikti prašymą Mums kitų tame pačiame skrydžio užsakyme nurodytų Keleivių vardu. Mes galime paprašyti įrodyti, kad Keleivis turi kitų to paties užsakymo Keleivių sutikimą pateikti prašymą jų vardu.

14.2.5. Visais atvejais, išskyrus numatytus 14.2.3 ir 14.2.4 straipsniuose, Mes nepriimsime prašymų iš trečiųjų šalių, nebent būtų pridėti tinkami dokumentai, aiškiai rodantys, kad Keleivis įgaliojo trečiąją šalį veikti jo vardu.

14.2.6. Laikantis Mūsų taisyklių, mokėjimai arba jų grąžinimas bus atliekami tik į Keleivio banko sąskaitą. Mes galime paprašyti įrodyti, kad banko sąskaitos savininkas yra pats Keleivis.

Keleiviams priklausančių kompensacijų mokėjimai atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5-7 savaites, nuo to laiko, kai Keleivis yra pateikęs visus reikalingus dokumentus (Sąlygų str. 13.2.1., 14.2.1.) ir jo pretenzija yra patenkinta.

14.3. Ieškinio senatis

14.3.1. Bet kokia teisė į Žalos atlyginimą pagal Konvenciją prarandama, jei ieškinys nepareiškiamas per dvejus metus nuo atvykimo į paskirties vietą datos arba numatytos atvykimo datos, arba nuo tos dienos, kurią Vežimas buvo sustabdytas. Senaties termino skaičiavimo būdas nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.

Terminas pareikšti ieškinius dėl Žalos atlyginimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 nustatomas pagal teismo, kuriame byla nagrinėjama, valstybės teisę.