Bendra informacija

08 Atsisakymas vežti

8.1. Mes galime nevykdyti Jūsų ar Jūsų Bagažo Vežimo sutarties, jei Jums raštu esame pranešę, dėl netinkamo elgesio lėktuve ar dėl bet kurios kitos priežasties, nurodytos tarptautiniuose ar nacionaliniuose įstatymuose, įskaitant neteisėtą Bilietų įsigijimą. Po tokio pranešimo datos savo skrydžiais Jūsų nevešime.

8.2. Mes taip pat galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų Bagažą, jei susidaro viena ar kelios iš toliau nurodytų aplinkybių arba jei pagrįstai galime manyti, kad jos gali susidaryti:
8.2.1. toks veiksmas būtinas siekiant laikytis galiojančių valstybės įstatymų, reglamentų ar nutarimų;
8.2.2. Jūsų arba Jūsų Bagažo Vežimas gali kelti pavojų arba pakenkti saugumui, sveikatai arba smarkiai paveikti kitų Keleivių ar įgulos patogumą;
8.2.3. Jūsų protinė, emocinė ar fizinė būsena arba požiūris, elgesys arba manieros, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, kelia pavojų Jums, Keleiviams, įgulai arba turtui, gali sukelti diskomfortą ar užkirsti kelią įgulos nariams atlikti savo pareigas;
8.2.4. Jūs netinkamai elgėtės ankstesnio skrydžio metu ir (ar) buvote sulaikytas dėl aviacijos saugumo pažeidimo ir turime pagrindo manyti, kad vėl galite taip elgtis;
8.2.5. Jūs atsisakėte praeiti saugumo patikros punktą;
8.2.6. Jūs nesumokėjote taikomos Bilieto kainos, mokesčių ar rinkliavų;
8.2.7. Jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą Keleivį, oro uoste dirbantį agentą ar įgulos narį;
8.2.8. registracijos, įlaipinimo ir (ar) skrydžio metu kėlėte pavojų kitiems Keleiviams, oro uosto darbuotojams ir įgulos nariams;
8.2.9. Jūs neturite galiojančių kelionės dokumentų, galite siekti įvažiuoti į šalį, per kurią važiuosite, arba į kurią įvažiuoti neturite reikiamų dokumentų, sunaikinote savo kelionės dokumentus skrydžio metu arba atsisakėte pateikti savo kelionės dokumentus lėktuvo įgulai, kai Jūsų paprašė, ar jei Mes turime pagrįstų priežasčių manyti, kad Jūs nebūsite įleisti į atvykimo šalį ar bet kokią kitą šalį, per kurią Jūs galite keliauti;
8.2.10. Jūs negalite įrodyti, kad esate Biliete ir (ar) Įlaipinimo kortelėje nurodytas asmuo;
8.2.11. Jūs nepaisėte Mūsų saugos ir saugumo instrukcijų;
8.2.12. Jūs rūkėte arba bandėte rūkyti ankstesnio Mūsų skrydžio metu;
8.2.13. pateikėte Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai ar Bilietą, apie kurį buvo pranešta kaip apie dingusį ar pavogtą, arba suklastotą ar sugadintą, pagal kurį neįmanoma nustatyti reikiamų duomenų, ar Bilietą, kuris nebuvo išduotas ar pakeistas Kliento.

Jei, remdamiesi savo pagrįsta nuožiūra pagal šį 8.2. straipsnį atsisakėme Jus vežti pirmiau išvardytų aplinkybių pagrindu arba pašalinome Jus maršruto metu, Mes galime atšaukti nepanaudotą Jūsų Bilieto dalį ir Jūs neturėsite teisės į tolesnį Vežimą. Mes neatsakome už dėl to patirtą praradimą arba žalą, galėjusią atsirasti dėl atsisakymo Jus vežti.

8.3. Atsisakymas vežti, kai yra pagrindo manyti, kad Keleivis įsigijo Bilietą neteisėtai.
Jei už Bilietą sumokėjote elektroniniu būdu banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, Mes turime teisę atšaukti Jūsų skrydžio rezervaciją ir (ar) atsisakyti Jus vežti, jei:
8.3.1. Mes įtariame, kad Bilietas buvo įsigytas neteisėtai panaudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir registracijos metu arba išankstinio prašymo metu, t. y. prieš skrydį, į kurį įsigijote Bilietą, Jūs atsisakote ar negalite nurodyti banko kortelės turėtojo asmens duomenų (vardo, pavardės, gyvenamosios vietos), Bilieto kainos ir kitų su Bilieto įsigijimu susijusių aplinkybių;
8.3.2. Bilietas buvo įsigytas naudojant banko kortelę, kuri priklauso kitam asmeniui ir Jūs nurodėte banko kortelės turėtojo asmeninius duomenis (vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta), Bilieto kainą ir kitas su Bilieto įsigijimu susijusias aplinkybes, tačiau atsisakote pasirašyti įsipareigojimą dėl Bilieto (-ų) kainos kompensacijos ar kitų iš to kilusių praradimų, jei paaiškėtų, kad Bilietas įsigytas neteisėtai, naudojantis banko kortele, priklausančia kitam asmeniui;
8.3.3. yra žinoma, kad Bilietas įsigytas neteisėtai pasinaudojus kitam asmeniui priklausančia banko kortele, t. y. kortelės turėtojas ar kortelę, panaudotą Bilietui pirkti, išdavęs bankas pranešė, kad kortelė buvo panaudota be savininko žinios ar kitais neteisėtais būdais.

Įspėjimas: Jei Bilietas (-ai) buvo įsigyti neteisėtai naudojant kitam asmeniui priklausančią banko kortelę, apie tai Mes visada pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Mes neatsakome už bet kokius praradimus, jei, kaip numatyta įstatymuose, registracijos metu Jūs sulaikomas teisėsaugos institucijų. Bet koks praradimas, atsiradęs dėl Jūsų Neteisėtų veiksmų, bus išreikalaujamas iš Jūsų pagal galiojančius įstatymus.

8.4. Speciali pagalba

8.4.1. Dėl nelydimų vaikų, nėščių moterų, neįgaliųjų ar kitų asmenų, kuriems reikalinga specialioji pagalba, Vežimo reikalingi išankstiniai susitarimai su Mumis. Keleiviai, kurie nepranešė apie bet kokius specialiuosius jų poreikius Bilieto išdavimo metu ar kurių vežimas nebuvo iš anksto Mūsų patvirtintas, gali būti nepriimti į skrydį dėl specialiųjų reikalavimų. Jūsų prašymu, Mes ir (ar) Mūsų Klientas suteiks visą informaciją apie Mūsų reikalavimus ir Mūsų teikiamas paslaugas. Mes neatsakome už dėl tokio atsisakymo vežti patirtą praradimą arba dėl to galėjusią atsirasti žalą.

en lt