Bendra informacija

13 Atsakomybė už žalą

13.1. Bendra informacija

13.1.1. Jeigu šiose Vežimo sąlygose nenumatyta kitaip, čia minimam Vežimui (net ir tais atvejais, kai Vežimas nėra tarptautinis) taikomi šie teisės aktai, reglamentuojantys Vežėjo atsakomybės taisykles ir atsakomybės ribojimus:

  • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais Vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d.
  • Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagoje;
  • Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio Vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d. ir kiti dokumentai išvardinti Konvencijos sąvokoje.
  • 1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 ((su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 889/2002) dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju;
  • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91;
  • 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru;
  • ir kt

13.1.2. Be to, taikomos šios nuostatos:

13.1.2.1. Jeigu Mes įrodysime, kad nuostolius sukėlė arba prie jų prisidėjo Jūsų arba kito asmens, kurio teises Jūs prisiėmėte, aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas, Mūsų atsakomybė Jums visiškai arba iš dalies panaikinama tokia apimtimi, kokius nuostolius sukėlė minėtas aplaidumas, draudžiami veiksmai arba neveikimas.

13.1.2.2. Neprisiimame atsakomybės už nuostolius, sukeltus Jums arba Jūsų Bagažui, išskyrus Mūsų kaltės arba didelio aplaidumo atvejus. Jūs atsakote už nuostolius kitiems asmenims arba jų turtui (įskaitant Mus ir Mūsų turtą), kuriuos sukėlėte Jūs arba Jūsų Bagažas.

13.1.2.3. Mes atsakome tik už tuos nuostolius ir kitą Žalą, kuri patirta Vežant Mūsų vykdomame skrydyje.

13.1.2.4. Mes neatsakome už jokius nuostolius arba kitą Žalą, kurią Jūs patyrėte Mums laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų procedūrų, arba Jums jų nesilaikant.

13.1.2.5. Tam, kad įrodytumėte patirtas išlaidas ir (arba) Žalos dydį, Mums pareikalavus, Jūs privalote per nurodytą terminą pateikti Mūsų reikalaujamus dokumentus, įskaitant Jūsų išlaidas patvirtinančius dokumentus, jeigu reikalaujama jas atlyginti (pavyzdžiui, pirkimo čekius, pagal kuriuos Jūs įsigijote prekes, kuriuose nurodyta data, duomenys apie pirkinį ir pirkimo kaina). Kitu atveju Mūsų atsakomybė gali apsiriboti įrodytų patirtų nuostolių apimtimi, 13.1.1 straipsnyje numatytose ribose.

13.1.2.6. Bet kokiu atveju Mes neatsakome už prarastą pelną, netiesioginius nuostolius arba nuostolius, kilusius dėl pasekmių.

13.1.2.7. Šios taisyklės, atsakomybės ribos ir išimtys galioja Mūsų darbuotojams, įgulai ir Įgaliotajam atstovui tokia pačia apimti, kaip ir Mums. Bendra iš Mūsų arba minėtų asmenų gauta suma negali viršyti maksimalios Mūsų atsakomybės pagal šias Taisykles arba teisės aktus, išvardytus 13.1.1. straipsnyje, ribos.

13.1.2.8. Jokios šio Sąlygos nepanaikina Mūsų atsakomybės, numatytos 13.1.1. straipsnyje arba kituose teisės aktuose, įskaitant bet kokias išimtis ar apribojimus, jeigu aiškiai nurodyta kitaip.

13.2. Atsakomybė už Bagažą

13.2.1. Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų skrydžiu ar yra sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami kreipkitės į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių neišvykus iš oro uosto. Jei Bagažas vėluoja/neatvyko, arba jei bagažas buvo sugadintas, oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Property Irregulation Form) ir įduos Jums. Raštišką pretenziją dėl Registruotojo bagažo sugadinimo reikia pateikti Mums iš karto po to, kai užregistravote sugadinimą, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo bagažo gavimo. Raštišką pretenziją dėl registruotojo bagažo vėlavimo reikia pateikti Mums per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo bagažo gavimo. Kartu su pretenzija turite pateikti šiuos dokumentus: oro uosto prarasto bagažo skyriaus darbuotojo užpildytą formą apie bagažo vėlavimą/neatvykimą ar sugadintą bagažą (PIR, privaloma), įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo identifikavimo kortelę (privaloma), ir patirtą žalą įrodančius dokumentus, t. y. daiktų, įsigytų dėl bagažo vėlavimo, pirkimo kvitus, dokumentus, įrodančius prarastų daiktų vertę. Jei dokumentas dėl bagažo vėlavimo/neatvykimo ar sugadinimo nebuvo užpildytas ar užpildytas netinkamai, jei keleivis nepateikia bagažo identifikavimo kortelės, įrodančios turėtojo teisę į bagažą, Mes turime teisę pretenzijos nepriimti. Pretenzija turi būti pateikta raštu pirmiau nurodytais terminais. Jei pretenzija negaunama nustatytu terminu, Mes jos nenagrinėjame.

13.2.2. Tai atvejais kai Jūsų Bagažas, įskaitant asmeninius daiktus, yra ne Registruotasis bagažas, Mes atsakome už Žalą, kuri įvyko dėl įrodytos Mūsų, Mūsų darbuotojų arba įgulos kaltės. Mes neatsakome už bet kokiam daiktui, kurio negalima vežti, arba Bagažui, priimtam su ribotos atsakomybės lipduku, arba daiktui, kuriam taikomos specialiosios Sąlygos, ir apie kurį nebuvome informuoti prieš užsakymą arba dėl kurio nebuvo gautas Mūsų raštiškas patvirtinimas, padarytą Žalą, nuostolius, jo sunaikinimą arba vėlavimą. Mes neatsakome už Žalą, padarytą Neregistruotajam bagažui, išskyrus atvejus, kai ji padaryta dėl Mūsų kaltės arba didelio aplaidumo.

13.2.3. Mes neatsakome už jokius nuostolius, patirtus tuo atveju, jeigu palikote sau arba kitam asmeniui priklausančius asmeninius daiktus, už kuriuos esate atsakingi, lėktuve, oro uoste arba kitoje vietoje.

13.2.4. Registruotojo bagažo sugadinimo atveju Mūsų atsakomybė yra ribota suma – 1131 SST, numatyta 13.1.1. straipsnyje nurodytuose teisės aktuose. Vertinant kompensacijos už Bagažą sumą, yra atsižvelgiama į jo nusidėvėjimą.

13.2.5. Mes neatsakome už bet kokią daiktų, nurodytų 9.5.1. ir 9.5.2 straipsniuose, kurie yra uždrausti vežti bagaže, Žalą, įskaitant dūžius ir lengvai sugadinamus daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perkrautą Bagažą, kosmetinius pažeidimus, tokius kaip įpjovimai, subraižyai, įlenkimai ar dėmes, ar vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, receptiniai vaistai, medicininiai dokumentai, žiūronai / saulės akiniai, fotoaparatai, vaizdo kameros ar kiti vertingi elektroniniai ar techniniai prietaisai ir jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, papuošalai, brangieji metalai, brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvarčiai finansiniai instrumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ar tapybos kūriniai, verslo dokumentai, pasai ar kiti tapatybės dokumentai ar kopijos.

13.2.6. Mes neatsakome už Bagažo kosmetinius ar paviršinius pažeidimus, atsiradusius dėl susidėvėjimo ar įplyšimų kelionės metu.

13.2.7. Jeigu Jūsų netenkina Mūsų atsakomybės ribos, nustatytos 13.1.1. straipsnyje nurodytuose teisės aktuose Registruotojo bagažo praradimo arba sugadinimo atveju (įskaitant Bagaže vežamų daiktų praradimą), arba jeigu Jūs vežate ypač vertingus daiktus, patariame Jums savo Registruotąjį bagažą prieš skrydį apdrausti.

13.2.8. Registruotojo bagažo vėlavimo arba praradimo atveju privalote su Mumis bendradarbiauti ieškant Bagažo arba organizuojant jo pristatymą, įskaitant, bet neapsiribojant, išsamios informacijos apie Bagažo turinį pateikimą ir tikslų pristatymo adreso nurodymą. Jeigu su Mumis nebendradarbiaujate, turime teisę į tai atsižvelgti, nustatydami Jums mokėtinos kompensacijos dydį.

13.3. Atsakomybė už Keleivio mirtį arba sužalojimą įvykus nelaimingam atsitikimui

13.3.1. Už Keleivio mirtį, sužalojimą ir bet kokį kitą kūno sužeidimą Mūsų atsakomybei netaikomi jokie finansiniai apribojimai. Mūsų atsakomybė yra iki 113 100 SST, nebent galime įrodyti, kad žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas. Jei pretenzija viršija šią ribą, Mes nuo jos galime būti atleisti, jei galime įrodyti, kad Mes ir Mūsų agentai ėmėsi visų būtinų priemonių Žalai išvengti arba kad Mums ar jiems buvo neįmanoma tokių priemonių imtis.

13.3.2. Mes pasiliekame teisę į gynybą, susijusią su tokiais ieškiniais pagal Konvenciją ar bet kokius kitus taikomus tarptautinius ar nacionalinius teisės aktus, taip pat visas teisių gynimo teises prieš bet kurį kitą asmenį, atsakingą už žalos atsiradimą.

13.3.3. Mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatyta fizinio asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, išmokėsime tokius išankstinius mokėjimus, kokie gali būti reikalingi neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms tenkinti, proporcingai įvertinus patirtus sunkumus. Išankstinio mokėjimo vykdymas nereiškia atsakomybės pripažinimo ir gali būti išskaičiuotas iš bet kokio vėlesnio mokėjimo. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas, jei Mes sugebame įrodyti, kad:

  • žalą lėmė arba prie jos padarymo prisidėjo mirusio arba sužeisto Keleivio aplaidumas;
  • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo dėl aplaidumo lėmė Žalą arba prisidėjo prie jos padarymo;
  • išankstinį mokėjimą gavęs asmuo neturėjo teisės į kompensaciją;

13.3.4. Prašome atkreipti dėmesį, kad Mes neatsakome už jokias ligas, sužalojimus, fizinę ar psichinę negalią arba mirtį, arba už tokios būklės pablogėjimą, jeigu tai lemia Jūsų amžius arba psichinė ar fizinė būklė.

en lt