Bendra informacija

01 Sąvokos

Šiose Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose (toliau — Sąlygos, Vežimo sąlygos) vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta:

Mes, Mūsų, Mes patys ir Mus reiškia UAB „GetJet Airlines“, „GetJet Airlines“, adresas: Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189, Vilnius.
Jūs, Jūsų, Jūs patys ir Keleivis reiškia bet kurį asmenį, išskyrus įgulos narius, kurį vežėme arba vešime orlaiviu ir kuris yra įvardintas Biliete ar Keleivių sąraše.

Keleivių sąrašas reiškia Kliento Mums pateiktą Keleivių sąrašą, konkretaus skrydžio, vykdomo remiantis Užsakomojo skrydžio sutartimi, sudaryta su Klientu, Keleivių sąrašą ir asmenų, kurie atskirai viešai įsigijo Bilietus konkrečiam skrydžiui.
Bilietas – tai Keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo Klientas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio Bagažą Keleivio vežimo sutarties sąlygomis; Bagažo kvitas yra sudedamoji Bilieto dalis.
Įlaipinimo kortelė – tai dokumentas, išduodamas oro uoste užsiregistravus į skrydį, kuris suteikia jame nurodytam Keleiviui teisę keliauti konkrečiu jame nurodytu skrydžiu.
Registracijos į skrydį terminas – tai Mūsų nurodytas laiko terminas, iki kurio turite atlikti registracijos į skrydį formalumus ir gauti Įlaipinimo kortelę ir (arba) Bagažo identifikavimo kortelę.
Kelionės dokumentai – pasas ar ID kortelė, kvietimas, viza, draudimas ir kiti privalomi su kelione susiję dokumentai.
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Oro linijų bendrovės kodas yra dviejų raidžių GW arba trijų raidžių GJT kodas, kuris Mus identifikuoja kaip oro vežėją.

Bagažas – Jūsų pasirinkti daiktai, kuriuos vežatės su savimi kaip Registruotąjį bagažą, Neregistruotąjį bagažą, arba asmeniniai daiktai, kuriuos pagal specialiąsias taisykles galite nemokamai pasiimti į orlaivį kartu su savo Rankiniu bagažu.
Bagažo identifikavimo kortelė – dokumentas, išduodamas Registruotajam bagažui identifikuoti, kurio pusė priklijuojama prie Registruotojo bagažo vieneto, o kita pusė atiduodama Keleiviui. Bagažo identifikavimo kortelė turi būti saugoma iki kol keleivis atsiima bagažą.
Registruotasis bagažas – Bagažas, kurį Mes saugome ir kurio gavimą patvirtina išduota Bagažo identifikavimo kortelė.
Neregistruotasis bagažas ir Rankinis bagažas reiškia bet kurį kitą nei Registruotąjį bagažą, kurį Jūs pasiimate su savimi į lėktuvą.
Draudžiami daiktai – daiktai, kurie gali būti naudojami Neteisėtiems veiksmams atlikti, ar daiktai, kurie nebuvo tinkamai deklaruoti pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles, ar daiktai, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka draudžiama Keleiviams turėti salone arba vežti Neregistruotajame bagaže ar Registruotajame bagaže, įsinešti į kontroliuojamąją zoną.

Vežimas reiškia Keleivių ir / ar Bagažo vežimą oru, vykdomą pagal Užsakomojo skrydžio sutartį, sudarytą tarp Mūsų, kaip faktinio vežėjo, ir Kliento. Vežimas taip pat reiškia Klientų ir (ar) Bagažo vežimą oru, kuris yra vykdomas laikantis vežimo sutarties, sudarytos tiesiogiai su Mumis, kaip sutartį sudarančiu vežėju, ir Keleiviu.
Užsakomojo skrydžio sutartis reiškia susitarimą tarp Mūsų, kaip faktinio vežėjo, ir Kliento.

Klientas yra kelionių organizatorius, kuris kaip užsakovas yra Užsakomojo skrydžio sutarties šalis.

Konvencija reiškia bet kurį iš toiau nurodytų dokumentų ir jų priedų:
• Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje (toliau — Varšuvos konvencija);
• Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais 1955 m. rugsėjo 28 d. Hagoje;
• Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais papildomu protokolu Nr. 1 Monrealyje (1975);
• Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais Hagoje ir papildomu protokolu Nr. 2 Hagoje ir Monrealyje (1975);
• Varšuvos konvencija su pakeitimais, padarytais papildomu protokolu Nr. 4 Hagoje ir Monrealyje (1975);
• Gvadalacharos papildoma Konvencija (1961);
• Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, vienodinimo, pasirašyta 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje;
• Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašyta 1963 m.;
• Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija (ICAO), pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendrąsias kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91

Žala reiškia Keleivio mirtį arba kūno sužalojimą, dalinį ar visą Bagažo praradimą, įskaitant vagystę iš Bagažo, Vežimo ar kitų Mūsų paslaugų teikimo metu.
Force majeure reiškia ypatingus atvejus, kurių negalima numatyti ir išvengti bei kurių pasekmių negalima išvengti net imantis visų pagrįstų priemonių.
SST – specialioji skolinimosi teisė. Valiutos vienetas yra oficialus Tarptautinio valiutos fondo keitimo valiutos vienetas.

Sustojimas – suplanuotas sustojimas Jūsų kelionės metu, tarp išvykimo ir atvykimo vietos.

Neteisėti veiksmai – neteisėti veiksmai (neveikimas) ar bandymus atlikti tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinei aviacijai, oro transportui, asmenų gyvybėms ir sveikatai bei kitų gerovei, kurie yra saugomi įstatymų. Tai taip pat reiškia veiksmus, neatsižvelgiant į tai, ar jie laikomi neteisėtais, ar teisėtais, kurie gali sukelti ar sukelia orlaiviui, orlaivyje esantiems asmenims ir turtui pavojų ar kelia grėsmę orlaivio salono tvarkai ir drausmei orlaivio salone.

Sąlygos – tai Bendrosios keleivių ir Bagažo Vežimo sąlygos ir kitos Vežimo oru sutartyje ir (arba) Biliete nurodytos sąlygos, kurias Mes taikome vykdydami Keleivio arba jo Bagažo Vežimą oru.